Mater - cyfarfodydd

North East Wales (NEW) Homes Business Plan 2019/2048

Cyfarfod: 18/06/2019 - Cabinet (eitem 25)

Cynllun Busnes Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru 2019/2048

Pwrpas:        Cymeradwyo Cynllun Busnes Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru 2019/2048.

Dogfennau ychwanegol:

  • Restricted enclosure 2
  • Restricted enclosure 3
  • Restricted enclosure 4
  • Restricted enclosure 5

Cofnodion:

Ar ôl datgan cysylltiad personol a chysylltiad sy'n rhagfarnu yn gynharach, gadawodd y Cynghorydd Banks yr ystafell cyn y drafodaeth.

 

                        Cyflwynodd y Prif Swyddog (Tai ac Asedau) yr adroddiad, gan egluro bod y Cynllun Busnes yn nodi elfennau allweddol Strategaeth Ddatblygu arfaethedig y cwmni i gynyddu’r nifer o Eiddo Rhent Fforddiadwy i'w cyflawni dros y tair blynedd nesaf i 207 o unedau.

 

                        Roedd rhwymedigaeth ar Gartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru i geisio cymeradwyaeth y Cabinet o ran unrhyw Gynllun Busnes oedd yn darparu amcanion strategol y cwmni. Ar gyfer pob blwyddyn rhaid i’r cwmni gydymffurfio gyda, a gweithredu Cynllun Busnes gyda chymeradwyaeth o flaen llaw gan y Cabinet.

 

PENDERFYNWYD:

           

             (a)      Cymeradwyo Cynllun Busnes Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru 2019/2048; a

 

 (b)      Cymeradwyo bod y cynnydd mewn Benthyca Darbodus yn y dyfodol drwy’r Cyngor (hyd at uchafswm o £20 miliwn) ar gyfer benthyca ymlaen i Gartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru at bwrpas datblygu neu brynu tai fforddiadwy yn ddibynnol ar Gartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru yn bodloni paramedrau benthyca y cytunwyd arnynt.