Mater - cyfarfodydd

Standards Committee Independent Members

Cyfarfod: 07/05/2019 - Cyngor Sir y Fflint (eitem 10)

10 Aelodau Annibynnol o’r Bwyllgor Safonau pdf icon PDF 74 KB

Pwrpas:        Ystyried penodi Aelod Annibynnol i’r Bwyllgor Safonau am ail dymor.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) adroddiad ar aelodaeth y Pwyllgor Safonau oherwydd bod tymor dau o’r aelodau annibynnol yn eu swydd wedi dod i ben yn ddiweddar. Roedd y ddau aelod yn gymwys i gael eu hail-benodi am ail dymor a chydnabuwyd eu cyfraniadau gwerthfawr i’r Pwyllgor. Tra bo Phillipa Earlam yn barod i wasanaethu eto, awgrymwyd y dylid anfon llythyr o ddiolch at Edward Hughes a oedd yn dymuno camu i lawr.

 

Amlinellodd y Prif Swyddog y rheolau ar benodi aelodau annibynnol a dywedodd y byddai proses recriwtio ar y cyd bosibl â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam o fudd.

 

Wrth groesawu cyfraniadau aelodau annibynnol ar y Pwyllgor Safonau, cynigiodd y Cynghorydd Paul Johnson yr argymhellion yn yr adroddiad ac fe’i eiliwyd gan y Cynghorydd Woolley.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Bod y Cyngor yn ailbenodi Phillipa Ann Earlam i’r Pwyllgor Safonau am bedair blynedd ac yn hysbysebu’r swydd wag a oedd ar ôl ar y cyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam; a

 

 (b)      Bod Cadeirydd y Cyngor yn ysgrifennu at Edward Hughes i ddiolch iddo am ei waith caled ar y Pwyllgor yn ystod ei dymor.