Mater - cyfarfodydd

NEWydd Catering and Cleaning Progress Review

Cyfarfod: 13/05/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol (eitem 8)

Adolygiad Cynnydd Arlwyo a Glanhau NEWydd

Pwrpas:  Adolygu cynnydd NEWydd ers iddo sefydlu yn 2017

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Chludiant) adroddiad i alluogi'r Pwyllgor adolygu cynnydd NEWydd ers ei sefydlu yn 2017.Darparodd y Prif Swyddog wybodaeth gefndir a gwahodd Rob Lawton, Rheolwr Gweithrediadau, a Steve Wyn Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr, i adrodd ar ddatblygiad y trawsnewid ac ar Gynllun Busnes NEWydd ar gyfer 2019/20-2021/22.

 

Rhoddodd y Rheolwr Gyfarwyddwr gyflwyniad a oedd yn ymdrin â’r prif bwyntiau:

 

·         Trosolwg

·         Perfformiad ariannol

·         Blwyddyn 2

·         Cynllun Busnes 2019/20

·         Risgiau a mesurau lliniaru

 

                        Gofynnodd yr Aelodau nifer o gwestiynau am brydau ysgol, mentrau bwyta’n iach a lles, gwasanaethau glanhau, recriwtio a chadw staff, polisi cyflogau, pensiynau a threfniadau llywodraethu.Gofynnodd yr Aelodau hefyd gwestiynau am y cyfleoedd sydd ar gael i ddarparu gwasanaethau i’r sector preifat.

 

Yn ystod y drafodaeth dywedodd y Prif Swyddog fod y Cyngor yn parhau i feithrin perthynas agos a rhagweithiol gydag Arlwyo a Glanhau NEWydd Cyfyngedig a bod y cwmni yn dda iawn am gynnwys y Cyngor yn ei benderfyniadau busnes. Dywedodd y byddai’r Cyngor yn parhau i chwarae rhan lawn wrth gefnogi Arlwyo a Glanhau NEWydd Cyfyngedig i gynnal y perfformiad yn ystod y blynyddoedd nesaf.

 

Diolchodd y Cadeirydd i Steve Jones a Rob Lawton am eu cyflwyniad ac am ateb cwestiynau'r Aelodau.

 

Cynigiwyd yr argymhellion gan y Cynghorydd David Wisinger a’u heilio wedi hynny.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Pwyllgor yn cydnabod cynnydd Arlwyo a Glanhau NEWydd Cyfyngedig ers ei sefydlu fis Mai 2017 ac yn canmol ei berfformiad; a

 

(b)      Nodi’r heriau ynghlwm wrth gynnal perfformiad y busnes;