Mater - cyfarfodydd

Update Report – Disabled Facilities Grant Internal Audit Report 2017

Cyfarfod: 13/03/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter (eitem 63)

63 Adroddiad Diweddariad yn dilyn Adroddiad Archwilio Mewnol Grant Cyfleusterau Anabl 2017 pdf icon PDF 106 KB

Pwrpas:        Rhoi diweddariad ar y cynnydd o ran y cynllun gweithredu rheoli gwasanaeth.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Budd-Daliadau adroddiad i roi diweddariad ar gynnydd o ran y cynllun gweithredu rheoli gwasanaeth.    Rhoddodd wybodaeth gefndir a dywedodd bod Grant Cyfleuster i’r Anabl ar gael i berchnogion sy’n byw yn eu heiddo a thenantiaid preifat i helpu unigolion fyw gydag anabledd gyda’r gost o addasu eu cartrefi i'w galluogi i barhau i fyw yn eu heiddo.  Y mwyafswm grant ar gael yng Nghymru oedd £36k.  Lle roedd cais ar gyfer plentyn, neu bod yr ymgeisydd yn derbyn budd-daliadau cymhwysiad priodol, nid oedd yna brawf modd ac roedd cost yr addasiad hyd at fwyafswm y grant wedi’i roi.  Ar gyfer ceisiadau eraill roedd maint y grant yn amrywio o sero i fwyafswm yn dibynnu ar gost y gwaith a gymeradwywyd ac amgylchiadau ariannol yr ymgeisydd.    

 

Dywedodd y Rheolwr Budd-Daliadau yn dilyn archwiliad mewnol bod bwrdd arolygiaeth wedi’i sefydlu ym mis Gorffennaf 2018 i sicrhau bod yna welliant digonol a brys ar gyfer darparu’r Grant Cyfleusterau i Bobl Anabl.  Roedd gwaith ar y gweill i fynd i’r afael a gweithredu’r argymhellion o fewn yr adroddiad archwilio ac adolygu darpariaeth gwasanaeth i wneud gwelliannau.   Roedd cynllun gweithredu wedi’i ddiweddaru ynghlwm i’r adroddiad oedd yn manylu’r cynnydd a wnaed.   Roedd y Rheolwr Budd-Daliadau yn adrodd ar y gwelliannau a’r newidiadau i ddarpariaeth gwasanaeth Grant Cyfleusterau i Bobl Anabl, fel y manylwyd yn yr adroddiad a dywedwyd y byddai gwaith yn parhau hyd 2019/20 i wella amseroedd ac ansawdd darpariaeth ymhellach a dod â’r gwasanaeth yn unol ag argymhellion yn dilyn Adroddiad Addasiadau Tai Swyddfa Archwilio Cymru a safonau gwasanaeth Addasiadau Tai Llywodraeth Cymru.

 

Mewn ymateb i sylw gan y Cadeirydd, eglurodd y Rheolwr Budd-Daliadau lle roedd angen addasiadau roeddent yn anaddas ym mhreswylfa presennol yr ymgeisydd ac roedd Grant Adleoli Cyfleusterau i’r Anabl ar gael ar gyfer costau symud person anabl i eiddo mwy addas.     

 

Llongyfarchodd Aelodau’r Rheolwr Budd-Daliadau a’i thîm am eu gwaith a’u cyflawniadau i wella darpariaeth gwasanaeth Grant Cyfleusterau i Bobl Anabl.   

 

Gofynnodd y Cynghorydd Paul Shotton a oedd cymorth pellach ar gael os oedd y gost addasiadau yn uwch na £36k o fwyafswm grant yn daladwy yng Nghymru.  Eglurodd y Rheolwr Budd-Daliadau y byddai Grant Ychwanegol yn ôl Disgresiwn yn cael ei ystyried mewn amgylchiadau eithriadol, hyd at swm o £39k, lle roedd cost y gwaith gofynnol yn fwy na’r terfyn statudol o £36k.   Hefyd, dywedodd y gellir cyflwyno benthyciad ychwanegol Grant Cyfleusterau i Bobl Anabl, a oedd yn fenthyciad yn ôl disgresiwn a sicrhawyd yn erbyn gwerth yr eiddo i ddiwallu costau’r addasiad oedd yn uwch na’r Grant Cyfleusterau i Bobl Anabl a’r grant ychwanegol Grant Cyfleusterau i Bobl Anabl.    

 

  Ailategodd y Rheolwr Budd-Daliadau y byddai swm y grant Cyfleusterau i Bobl Anabl yn dibynnu ar gost y gwaith cymeradwy a lle bo’n briodol amgylchiadau ariannol ymgeisydd.   Byddai prawf modd yn cael ei gynnal ar geisiadau ac eithrio ymgeiswyr sy’n blant lle roedd yr ymgeisydd h?n yn derbyn gostyngiad Treth y Cyngor a/neu Budd-dal Tai.

 

 Gofynnodd y Cynghorydd Rosetta Dolphin a oedd anghenion tymor  ...  view the full Cofnodion text for item 63