Mater - cyfarfodydd

Quarter 3 Council Plan 2018/19 Monitoring Report

Cyfarfod: 18/03/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol (eitem 43)

43 Adroddiad Monitro Chwarter 3 Cynllun y Cyngor ar gyfer 2018/19 pdf icon PDF 114 KB

Pwrpas:        Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2018/19.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr adroddiad i roi crynodeb o berfformiad Chwarter 3 (mis Hydref tan fis Rhagfyr 2018) ar gyfer sefyllfa blaenoriaeth Cynllun y Cyngor ‘Cyngor sy’n Cysylltu’ 2018/19 a oedd yn berthnasol i’r Pwyllgor. 

 

Hysbyswyd yr Aelodau bod adroddiad monitro Chwarter 3 yn adroddiad cadarnhaol a’i fod  yn dangos bod 92% o’r gweithgareddau yn gwneud cynnydd da a bod 85% yn debygol o gyflawni'r canlyniadau a ddymunir.   Yn ogystal â hyn, roedd 67% o'r dangosyddion perfformiad wedi'u diwallu neu wedi rhagori ar y targed.   Roedd y risgiau’n cael eu rheoli gyda'r mwyafrif yn cael eu hasesu’n risgiau cymedrol (61%) neu’n fân risgiau/risgiau ansylweddol (22%).   Roedd yr adroddiad yn adroddiad am eithriadau ac felly’n canolbwyntio ar y meysydd a oedd yn tan-berfformio.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod Adroddiad Monitro Chwarter 3 Cynllun y Cyngor 2018/19 yn cael ei nodi.