Mater - cyfarfodydd

Housing Revenue Account Budget 2019/20, Housing Revenue Account Business Plan & Capital Programme 2019/20

Cyfarfod: 19/02/2019 - Cabinet (eitem 309)

309 Cyllideb Cyfrif Refeniw Tai (HRA) 2019/20, Cynllun Busnes HRA Naratif a Chynllun Busnes Ariannol 30 blynedd yr HRA pdf icon PDF 138 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo ac argymell i’r Cyngor, Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai (HRA) ar gyfer 2019/20, Cynllun Busnes HRA Naratif a’r grynodeb o Gynllun Busnes 30 mlynedd yr HRA.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

                        CyflwynoddCynghorydd Attridge adroddiad ar Gyllideb y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2019/20, Cynllun Busnes a Rhaglen Gyfalaf y Cyfrif Tefeniw Tai 2019/20 er cymeradwyaeth ac i’w hargymell i’r Cyngor yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw.

 

                        Amlinellwydyn yr adroddiad fanylion am y cynnydd arfaethedig o 2.4% mewn rhent (+ hyd at £2), felly hefyd y cynnydd o £1 yr wythnos mewn rhenti garejys a chynnydd o £0.20c yr wythnos mewn rhenti plotiau garej.

 

                        Soniodd y Prif Swyddog (Tai ac Asedau ) am y cyfleoedd am brentisiaethau a swyddi a oedd ar gael drwy’r  Cyfrif Refeiniw a’r Rhaglen Gyfalaf Tai a'r Rhaglen Tai ac Adfywio Strategol (SHARP).

 

            PENDERFYNWYD:

 

(a)       Y dylid cymeradwy cyllideb a Chynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer y flwyddyn ariannol 2019/20 a'i argymell i’r Cyngor;

 

(b)       Y dylid cymeradwyo’r cynnydd arfaethedig mewn rhent o hyd at 2.4% (+ £2);

 

(c)        Bod y Pwyllgor yn cefnogi cynnydd o £1 yr wythnos mewn rhenti garejys a chynnydd o £0.20p yr wythnos mewn rhenti plotiau garej; a

 

(d)       CymeradwyoRhaglen Gyfalaf y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2019/20.