Mater - cyfarfodydd

Annual Corporate Safeguarding Report

Cyfarfod: 19/02/2019 - Cabinet (eitem 318)

318 Adroddiad Diogelu Corfforaethol Blynyddol pdf icon PDF 87 KB

Pwrpas:        Nodi'r gwaith sy'n cael ei wneud i sicrhau bod y Cyngor yn cyflawni ei gyfrifoldebau diogelu ac i gyflwyno'r Adroddiad Diogelu Corfforaethol Blynyddol i'w gymeradwyo cyn ei gyhoeddi.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Cyflwynodd y Cynghorydd Jones yr adroddiad Diogelu Corfforaethol Blynyddol a oedd yn nodi'r gwaith a wnaed i sicrhau bod y Cyngor wedi cyflawni ei gyfrifoldebau diogelu.

 

            Mae diogelu yn gyfrifoldeb ar bob gwasanaeth ar draws y Cyngor, nid dim ond y rhai hynny sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phlant a phobl ddiamddiffyn. Roeddcyfrifoldebau diogelu’r Cyngor wedi eu nodi mewn deddfwriaeth gan gynnwys Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 (Cymru).  Daeth y Ddeddf i rym ym mis Ebrill 2016 ac mae’n rhoi dyletswydd ar holl staff awdurdodau lleol, aelodau etholedig a phartneriaid perthnasol i roi gwybod am unrhyw ddigwyddiadau neu ddigwyddiadau a amheuir o gamdriniaeth neu niwed.

 

            EgluroddCynghorydd Mullin bod yr adroddiad yn nodi straeon o newyddion da, gan gynnwys sut y gwnaeth pryderon a godwyd gan is-gontractwr y Cyngor am ddiogelwch plentyn arwain at ymyrraeth y Gwasanaethau Cymdeithasol   Mae hyn yn dangos pa mor bwysig yw hi i bob gweithiwr a chontractwr godi pryderon er mwyn sicrhau bod modd ymchwilio a chymryd camau gweithredu pan fo angen. Roedd y camau gweithredu allweddol sydd i'w cwblhau yn ystod 2019, ac a gytunwyd gan y Panel Diogelu Corfforaethol, wedi’u hamlinellu yn yr adroddiad.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Y gall y Cabinet fod yn dawel eu meddwl bod gwaith yn cael ei wneud i wella trefniadau corfforaethol i ddiogelu plant ac oedolion, a

 

(b)       Bod yr Adroddiad Diogelu Corfforaethol Blynyddol ar gyfer 2018 yn cael ei gymeradwyo cyn ei gyhoeddi.