Mater - cyfarfodydd

Review of Workforce Pay Model

Cyfarfod: 22/01/2019 - Cabinet (eitem 301)

Model Cyflog

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar gynnydd datblygu Model Cyflog newydd.

Dogfennau ychwanegol:

  • Restricted enclosure 2
  • Restricted enclosure 3
  • Restricted enclosure 4

Cofnodion:

            Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad yngl?n ag Adolygu Dull Cyflogau’r Gweithlu, a oedd yn rhoi braslun o’r effaith yn sgil gweithredu’r ail flwyddyn (2019) o gytundeb cyflogau’r Cyd-gyngor Cenedlaethol (2018/19 – 2019/20) ar sail y dull cenedlaethol.

 

            Cwblhawyd gwaith manwl ar y dewisiadau ar gyfer trefn gyflogau newydd, a fyddai’n gorfod bod yn gyfreithlon ac yn deg, yn ymarferol ac yn gynaliadwy, yn dderbyniol ac yn fforddiadwy.  Dylai’r Cyngor hefyd anelu at fod yn Gyflogwr Achrededig gan y Sefydliad Cyflog Byw.

 

            Mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd y Prif Weithredwr y câi’r gweithwyr wybod am y drefn gyflogau newydd wedi i’r trafodaethau â’r Undebau Llafur ddod i ben.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Nodi a chroesawu’r cynnydd a wnaethpwyd wrth adolygu’r Drefn Gyflogau er mwyn ateb gofynion ail flwyddyn y Codiad Cyflog Cenedlaethol; a

 

 (b)      Gwahodd y Prif Weithredwr i gwblhau’r trafodaethau â’r Undebau Llafur i gytuno ar drefn gyflogau newydd a gweithredu’r drefn honno, yn rhinwedd ei bwerau dirprwyedig, ar yr amod:

 

1.    Bod y drefn gyflogau newydd yn modloni’r meini prawf a nodwyd yn yr adroddiad;

2.    Bod y drefn gyflogau newydd yn cael canlyniad ffafriol mewn Asesiad Annibynnol o’r Effaith ar Gydraddoldeb; ac

3.    Nad yw’r gost sylfaenol gylchol dros 5% yn fwy na’r hyn a neilltuwyd yng nghyllideb ddrafft 2019/20.