Mater - cyfarfodydd

Update on the Fleet Contract

Cyfarfod: 22/01/2019 - Cabinet (eitem 293)

293 Diweddariad Contract Fflyd pdf icon PDF 94 KB

Pwrpas:        Diweddaru’r Cabinet ar gynnydd Contract Fflyd y Sir a gyflwynwyd yn 2016.

Cofnodion:

            Cyflwynodd y Cynghorydd Thomas yr wybodaeth ddiweddaraf yngl?n â’r Contract Cerbydau Fflyd. Roedd yr adroddiad yn sôn am y cynnydd a wnaethpwyd yn nwy flynedd gyntaf y contract, ac yn arfarnu’r arbedion effeithlonrwydd a gyflawnwyd drwy newid y dull gweithredu.

 

            Roedd yr adroddiad yn crybwyll y buddion ariannol a’r manteision a ragwelwyd i’r gwasanaethau.

 

            Esboniodd y Prif Swyddog (Strydwedd a Chludiant) y rhagwelwyd ar y dechrau y gellid arbed £49,106 drwy’r contract fflyd cerbydau erbyn yr ail flwyddyn. Swm yr arbediad mewn gwirionedd oedd £1,134,912; roedd hynny’n seiliedig ar y sefyllfa lawer gwell o ran arbedion na ellid eu troi’n arian parod, a ddaeth yn bennaf drwy brosesu llai o anfonebau.

 

            PENDERFYNWYD:

 

Bod y Cabinet yn fodlon bod y trefniadau newydd ar gyfer gweithredu’r fflyd gerbydau yn cyflawni’r amcanion a gytunwyd cyn gosod y contract.