Mater - cyfarfodydd

21st Century Schools Programme - Connah's Quay High School Project - Project update

Cyfarfod: 22/01/2019 - Cabinet (eitem 298)

298 Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif – Prosiect Ysgol Uwchradd Cei Connah – Y Wybodaeth Ddiweddaraf am y Prosiect pdf icon PDF 91 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect a gwneud cais am amrywiad i swm y contract.

Cofnodion:

            Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts yr adroddiad yngl?n â Rhaglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain – Prosiect Ysgol Uwchradd Cei Connah – y Wybodaeth Ddiweddaraf am y Prosiect, a oedd yn esbonio’r cynnydd yng nghostau’r prosiect ac yn cynnig ffyrdd o ddatrys y diffyg mewn cyllid.

 

            Ni fyddai modd cyflawni’r prosiect fel yr oedd am y gost amcanol wreiddiol o £4 miliwn – roedd costau’r prosiect bellach £300,000 uwchlaw’r amcangyfrif gwreiddiol, ac felly roedd cost y prosiect yn £4.3 miliwn.

 

            Y rhesymau dros y cynnydd oedd:

 

  • Cynnydd yng nghostau defnyddiau adeiladu oherwydd grymoedd y farchnad; Roedd contractwyr eraill ledled Cymru’n cael yr un trafferthion, ac yn y Deyrnas Gyfunol;
  • Rhagor o waith adnewyddu yn y bloc chwaraeon wedi ei gynnwys ers yr amcangyfrif  gwreiddiol.  Y bwriad gwreiddiol oedd adnewyddu’r rhan helaeth o’r bloc chwaraeon gan hepgor ardaloedd bach a mannau mynd a dod. Byddai’r adeilad gorffenedig yn well o gynnwys y mannau hyn hefyd.
  • Wedi archwilio to’r neuadd chwaraeon eto, gwelwyd fod angen gwaith ychwanegol ar hwn.

 

Dywedodd y Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid) fod yno ddau ddewis:

 

1.    Cyfyngu ar gylch gwaith y prosiect er mwyn ei gadw o fewn y gyllideb a gymeradwywyd; neu

2.    Dargyfeirio cyllid o rannau eraill o’r rhaglen. Nid oedd unrhyw hyblygrwydd o fewn y rhaglen fel yr oedd pethau, gan ystyried penderfyniad y Cabinet i fwrw ymlaen â’r cynllun i uno ysgolion Licswm a Brynffordd (ni fyddai’r dewis hwn yn amharu ar ddyhead y Cabinet i fuddsoddi yn Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd).

 

Yn dilyn sylwadau gan y Cynghorwyr Shotton ac Attridge, cadarnhaodd y Prif Weithredwr y gellid ystyried galluogi i bobl ddefnyddio’r cyfleusterau y tu allan i oriau ysgol, gan gynnwys yr ystafelloedd newid.

 

Ar ôl datgan cysylltiad personol a chysylltiad sy'n rhagfarnu yn gynharach, gadawodd y Cynghorydd Jones yr ystafell yn ystod y drafodaeth.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r adroddiad a’r gwariant ychwanegol oedd ei angen i gyflawni’r prosiect.