Mater - cyfarfodydd

Council Fund Budget 2019/20 – Updated Forecast and Process for Stage 3 of Budget Setting

Cyfarfod: 11/12/2018 - Cyngor Sir y Fflint (eitem 75)

Cyllideb Cronfa'r Cyngor 2019/20 - Rhagolwg wedi'i Ddiweddaru a Phroses ar gyfer Cam 3 Gosod y Gyllideb

Pwrpas:        (1)       darparu rhagolwg cyllideb wedi’i ddiweddaru ar gyfer

2019/20 yn dilyn cyhoeddiadau diweddar gan Lywodraeth

Cymru; a

 

(2)       gosod proses a awgrymir ar gyfer Cam 3 sy’n arwain at

osod cyllideb gytbwys ar ddechrau 2019 (gan nodi y caiff

Setliad Terfynol Llywodraeth Leol ei gyhoeddi ar 19

Rhagfyr).

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad ar lafar ar y Gyllideb Cronfa'r Cyngor 2019/20 – Rhagolygon Diweddaraf a’r Broses ar gyfer Cam 3 o Osod y Gyllideb. 

 

            Cyflwynodd y Prif Weithredwr a’r Rheolwr Cyllid Corfforaethol gyflwyniad oedd yn canolbwyntio ar y meysydd canlynol:

 

·         #Cefnogi’rGofyn – Sefyllfa Ymgyrchu;

·         #Cefnogi’rGofyn – Treth y Cyngor;

·         #Cefnogi’rGofyn – Dadl Gyhoeddus;

·         Diweddariad ar y Cyhoeddiadau Ariannu Cenedlaethol Diweddar;

·         Cyhoeddiadau Setliad dros dro;

·         Cyhoeddiadau’r Prif Weinidog;

·         Rhagolwg o’r Gyllideb wedi’i diweddaru ar gyfer 2019/20;

·         Treth y Cyngor – Amcanion presennol;

·         Cyllidebau ysgol – Tâl athrawon;

·         Gwybodaeth ychwanegol;

·         #Cefnogi’rGofyn – Adnewyddu;

·         Llythyr i Ysgrifennydd y Cabinet; a’r

·         Camau nesaf ac amserlenni.

 

            Dywedodd y Prif Weithredwr am y llythyr a ddosbarthwyd i’r holl awdurdodau lleol yng Nghymru gan y Prif Weinidog a dderbyniwyd hwyrach yn y prynhawn ar ddiwrnod cyfarfod y Cyngor Sir ar 20 Tachwedd. Yn dilyn nifer o ‘ofynion’ penodol Sir y Fflint a oedd wedi eu trafod yn y llythyr hwnnw a'u cymeradwyo, derbyniodd y llythyr wedi'i ddiweddaru gan y Prif Weithredwr ac Arweinydd y Cyngor ar ran Ysgrifenyddion y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus (ar 28 Tachwedd) fel ymateb ffurfiol y Cyngor i ymgynghoriad ar Setliad Dros Dro. Roedd y llythyr yn cynrychioli’r ddadl yn y Cyngor ar 20 Tachwedd. Copïau o’r ddau lythyr wedi’u darparu i’r holl Aelodau. 

 

            Mynegai’r llythyr i Ysgrifenyddion y Cabinet fod y Cyngor yn credu bod Llywodraeth Cymru (LlC) gyda digon o hyblygrwydd ariannol i wella’r Setliad ymhellach gan alw am Setliad Terfynol wedi'i wella a fyddai’n cael ei gyhoeddi ar 19 Rhagfyr. Eglurodd y llythyr hefyd os na fyddai gwelliannau pellach yn cael eu gwneud i’r Setliad yna efallai y byddai’n rhaid i Sir y Fflint fabwysiadu cynnydd o fwy na 9% yn Nhreth y Cyngor i gydbwyso’r gyllideb ar gyfer 2019/20. Gwnaed gais ffurfiol i wella’r Setliad lle byddai Sir y Fflint yn elwa hyd at o leiaf £2m o gyllid refeniw. 

 

            Fe eglurodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol fuddion y cyhoeddiadau Setliad Dros Dro a grantiau ychwanegol i’r Cyngor. Darparodd fanylion hefyd ar sut y byddai cyhoeddiadau’r Prif Weinidog yn elwa Sir y Fflint yn 2018/19 a 2019/20.

 

            Ailadroddodd y Prif Weithredwr heb unrhyw gyhoeddiadau pellach y byddai’r bwlch ar ôl yn y gyllideb o £3.148m, yn dilyn rhagolwg diweddar ar gyfer 2019/20 dal angen cynnydd cyffredinol yn Nhreth y Cyngor o tua 9.3% Mae’r cynnydd terfynol yn Ardoll Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru dal angen ei gadarnhau a byddai’n cael ei ychwanegu i ofyniad y Cyngor.    Yn seiliedig ar gynnydd ardoll dros dro o £0.420m, byddai angen cynnydd pellach o oddeutu 0.5% ar Dreth y Cyngor.

 

            Fe eglurodd y sefyllfa ar dâl athrawon ac fe ddywedodd bod y cyhoeddiad diweddar yn galluogi’r Cyngor i gwrdd â’r sefyllfa leiaf posib o ddarparu codiad i gwrdd â’r dyfarniad cyflog. Roedd disgwyl cyllid ychwanegol trwy grant penodol ar gyfer 2018/19 a fyddai’n golygu y byddai ysgolion yn cyfrannu at gostau ychwanegol wedi eu gwneud yn ystod y flwyddyn.

 

            Byddai adroddiad pellach yn cael ei  ...  view the full Cofnodion text for item 75