Mater - cyfarfodydd

Fleet Contract – Update

Cyfarfod: 15/01/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd (eitem 44)

44 Contract Fflyd – Diweddariad pdf icon PDF 93 KB

Rhoi diweddariad i Graffu ar gynnydd y Contract Fflyd ledled y sir, ddwy flynedd ar ôl ei weithrediad.

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Rhwydwaith Priffyrdd yr adroddiad a rhoddodd ddiweddariad ar y cynnydd o Gytundeb Fflyd sir gyfan dwy flynedd ar ôl ei gweithredu, a gwerthusiad yr arbedion effeithlonrwydd a ddarparwyd gan newid yn y ffordd o ddarparu.

 

Rhoddodd y Rheolwr Rhwydwaith Priffyrdd wybodaeth gefndir a chyfeiriodd at yr ystyriaethau allweddol, fel y nodwyd yn yr adroddiad, ynghylch manteision ariannol a rhagwelir a’r sefyllfa cyfredol, a'r manteision gwasanaeth a rhagwelir. Dywedodd bod y rhan fwyaf o fanteision gwasanaeth a rhagwelir wedi’u cyflawni a bod y fflyd wedi cael eu moderneiddio gyda cherbydau newydd. Cyfrifwyd cyfanswm yr arbedion cronnus y Cytundeb Fflyd erbyn yr 2il Flwyddyn (17/18) yn £1,134,912, fodd bynnag, roedd hyn cynnwys sefyllfa well o arbedion a ddarparwyd gan brosesu llai o anfonebau.

 

Dywedodd y Rheolwr Rhwydwaith Priffyrdd bod adolygiad Archwiliad Mewnol o’r cytundeb wedi’i gyflawni ym mis Mai 2018, fel arfer da, ac wedi nodi meysydd lle’r oedd yr Awdurdod angen gweithio’n agosach i sicrhau bod gweithgareddau yn dod yn rhan o brosesau adolygu maes gwasanaeth. Ychwanegodd bod y cyngor a gwybodaeth gan y Tîm Fflyd a’r contractwr partner yn cael eu gweithredu i wella defnydd ac arbedion effeithlonrwydd. Mae Cynllun Gweithredu mewn lle i ddatrys yr holl materion dros ben yn yr adroddiad.

 

Gan gyfeirio at foderneiddio fflyd cerbydau’r Awdurdod yn dilyn darpariaeth o gerbydau newydd gan y partner, dywedodd y Prif Swyddog bod hyn wedi arwain at lai o gerbydau yn gweithredu nag oedd yn y gorffennol a gwell effeithlonrwydd gyda llai o waith cynnal a chadw ac atgyweirio ei hangen. O ganlyniad, mae cynigion yn cael eu hystyried i alluogi staff mewnol y gweithdy sydd yn cyflawni gwaith cynnal a chadw ar y cerbydau ar ran y contractwr, i gyflawni busnes trydydd parti drwy’r gweithdy gyda'r Awdurdod i dalu am yr oriau sy’n cael eu gweithio.

 

Mynegodd yr Aelodau eu gwerthfawrogiad i’r Prif Swyddog a’i dîm am eu cynnydd a arbedion effeithlonrwydd a gyflawnwyd hyd yma o ganlyniad i drefniadau gweithio fflyd newydd.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r adroddiad.