Mater - cyfarfodydd

Charging Points for Electronic Cars

Cyfarfod: 15/01/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd (eitem 45)

45 Pwyntiau Gwefru Ceir pdf icon PDF 94 KB

I ystyried y strategaeth ddrafft

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog adroddiad i alluogi’r Pwyllgor ystyried y strategaeth ddrafft. Rhoddodd wybodaeth gefndirol a chyfeiriodd at alw cynyddol am gerbydau trydan yn y DU, a dywedodd ei bod yn hanfodol i'r Awdurdod ymgysylltu â thechnolegau newydd i leihau'r risg o gefnu ar y cyhoedd o ran twristiaeth, datblygiad preswyl a thwf busnes. 

 

Dywedodd y Prif Swyddog bod gan y Cyngor swyddogaeth i ddatblygu strategaeth i hwyluso gweithredu Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan, ac i ddarparu cyfleoedd ar gyfer cyflwyno Pwyntiau Gwefru priodol ac effeithiol mewn lleoliadau strategol ar draws y Sir. Byddai’r Awdurdod yn cyflawni hyn drwy wneud lleoliadau ar gael, a thrwy sicrhau bod y rhwydwaith cyflenwad trydan lleol yn ddigonol i gymhwyso’r galw ychwanegol. Byddai’r dull hwn yn sicrhau cynaliadwyedd hirdymor a darparu manteision ariannol hirdymor posibl ar gyfer y Cyngor o’r trefniadau prydles lleol. Byddai strategaeth cymeradwy yn caniatáu’r Cyngor i wneud cynnig am ffrwd gyllido ar gael gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth cenedlaethol i helpu awdurdodau lleol sicrhau rhwydwaith o bwyntiau gwefru cerbydau trydan ar draws y Sir.

 

Eglurodd y Prif Swyddog y gallai’r Awdurdod liniaru’r risg o effaith ar ei gyllid drwy fabwysiadu’r rôl ‘galluogwr' i hwyluso gweithredu pwyntiau gwefru cerbyd trydan, yn hytrach na thybio'r rôl o ddarparwr uniongyrchol. Ailadroddodd  y byddai’r dull hwn yn caniatáu’r Cyngor fynd i mewn i gytundeb prydles hirdymor gyda chyflenwyr penodol a fyddai'n darparu posibilrwydd o incwm hirdymor. Byddai hyn yn cynnwys yr Awdurdod yn gwneud cynnig am gyllid gan Llywodraeth Cymru i uwchraddio’r rhwydwaith cyflenwad trydan presennol ar y safleoedd hynny sydd ag achos busnes profedig. Hefyd gallai safleoedd gael eu blaenoriaethu oherwydd y posibilrwydd o integreiddio cyfleusterau ynni ategol megis PV Solar (porth car solar, casgliad solar) a storfa batri. Dywedodd y Prif Swyddog ei bod yn hanfodol bod agweddau trefol a gwledig y Sir yn cael eu hystyried wrth hwyluso’r twf am rwydwaith gwefru Cerbydau Trydan.

 

Dywedodd y Prif Weithredwr bod yr Awdurdod yn gweithredu fflyd, ar hyn o bryd o tua 315 o gerbydau, a thra bydd yn ceisio cyflawni bod y fflyd i gyd yn rhai trydan, mae’r dechnoleg batri sydd ar gael ar hyn o bryd yn cyfyngu ar yr ystod o gerbydau trydan.   Fodd bynnag, bydd yr Awdurdod yn parhau i weithio gyda’i chyflenwr fflyd i fonitro cyfleoedd i integreiddio cerbydau trydan i’w fflyd ei hun yn unol â thechnoleg batri gwell.

 

Roedd wedi gwahodd y Rheolwr Cymorth Rhwydwaith i roi adroddiad ar y prif ystyriaethau fel y nodir yn yr adroddiad ac i ymateb i'r cwestiynau a sylwadau a godwyd gan yr Aelodau.

 

Roedd yr Aelodau o blaid y cynigion y dylai’r Awdurdod weithredu fel ‘galluogwr yn hytrach na darparwr uniongyrchol o bwyntiau gwefru trydan a dylid hwyluso’r uwchraddio'r rhwydwaith cyflenwad trydan presennol mewn lleoliadau hyfyw economaidd ar y rhwydwaith priffyrdd a lleoliadau allweddol eraill yn y Sir. Hefyd, roedd yr Aelodau yn cefnogi'r lleoliadau strategol a nodwyd ar draws portffolio asedau Sir y Fflint, a fyddai angen gwaith pellach i flaenoriaethu cynigion i gael mynediad at unrhyw gyllid  ...  view the full Cofnodion text for item 45