Mater - cyfarfodydd

Action Tracking

Cyfarfod: 18/10/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol (eitem 47)

47 Olrhain Gweithred pdf icon PDF 69 KB

Pwrpas:        Hysbysu’r Pwyllgor am gynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod diwethaf.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd adroddiad yn nodi cynnydd ar bwyntiau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor.  Diweddarwyd y fformat i gynnwys terfynau amser fel y gofynnwyd yn flaenorol.

 

Fel diweddariad pellach ar weithredoedd o gyfarfod mis Gorffennaf, anogwyd Aelodau i gwblhau arolwg Iaith Gymraeg a chafwyd 54 o ymatebion hyd yma.

 

O ran cam gweithredu heb ei gwblhau ers cyfarfod y Pwyllgor ym mis Medi, dywedodd swyddogion y caiff copïau o’r adroddiad arolwg ar bont Sir y Fflint eu rhannu erbyn y diwrnod canlynol.  Eglurodd y Cynghorydd Heesom bod ei gais am yr adroddiad yn ymwneud â hyfywedd y bont fel sianelydd ar gyfer mater seilwaith priffyrdd sylweddol.  Dywedodd y Prif Weithredwr y byddai’r adroddiad yn cael ei gylchredeg i bob Aelod o’r Pwyllgor.  Byddai cynlluniau Llywodraeth Cymru i fabwysiadu’r bont fel rhan o’r rhwydwaith y cefnffyrdd yn dileu unrhyw gyfrifoldeb ar y Cyngor dros waith cynnal a chadw yn y dyfodol.

 

Croesawodd y Cynghorwyr Heesom a McGuill y gweithdai portffolio cyllideb diweddar y gofynnwyd amdanynt gan Aelodau.  Diolchodd y Prif Weithredwr i’r Rheolwr Cyllid Corfforaethol a’i dîm am eu cyfraniad, a rhoddodd wybod bod gwaith yn mynd rhagddo ar y rhestr o faterion penodol a nodwyd yn y gweithdai a gaiff ei chylchredu i'r Aelodau i gyd.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r adroddiad.