Mater - cyfarfodydd

Draft Interim Houses in Multiple Occupation (HMO) Developer Advice Note

Cyfarfod: 23/10/2018 - Cabinet (eitem 249)

249 Drafft Nodyn Cyngor Datblygwr Tai Amfeddiannaeth (HMO) Dros Dro pdf icon PDF 78 KB

Pwrpas:        Cyflwyno, i’r Aelodau ei ystyried, drafft Nodyn Cyngor Datblygwr HMO dros dro i gefnogi defnydd polisïau CDU i ystyried ceisiadau i ddatblygu HMO.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Cyflwynodd y Cynghorydd Bithell adroddiad Nodyn Cyngor Datblygwyr Tai Amlfeddiannaeth Interim Drafft, a oedd yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer y Nodyn Cyngor.

 

            Roedd Aelodau wedi mynegi pryderon o’r blaen am y diffyg rheolaethau polisi penodol wrth ddelio â phatrwm cynyddol o geisiadau ar gyfer datblygu Tai Amlfeddianaeth a oedd yn cael eu hystyried yn y Pwyllgor Cynllunio.

 

            Cydnabuwyd nad oedd polisi penodol yn y Cynllun Datblygu Unedol a oedd yn ymwneud â’r ystyriaethau gofynnol i asesu addasrwydd cais am D? Amlfeddianaeth. 

 

            Eglurodd y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd a’r Economi) fod y canllawiau a ddarparwyd yn y Nodyn Cyngor yn cynnwys tair rhan allweddol:

 

1.    Safonau a oedd yn ymwneud â gofod ystafelloedd, amwynder cyffredinol, darpariaeth cyfleusterau, a pharcio a oedd yn ymwneud â datblygu T? Amlfeddiannaeth a’r amodau byw a oedd yn ymwneud â meddianwyr yn y dyfodol;

2.    Safonau a gofynion ychwanegol i’r rhai yn Rhan 1, sy’n ymwneud â datblygiad fflatiau ar wahân neu lety fflatiau a fflatiau un ystafell cymysg; a

3.    Gofynion penodol sy’n ymwneud ag ystyried amodau byw eiddo cyfagos nad ydynt yn Dai Amlfeddiannaeth, gan gynnwys effaith ar gymeriad ardal.

 

Y camau nesaf fyddai sicrhau bod y Nodyn Cyngor ar gael ar gyfer ymgynghoriad er mwyn rhoi ystyriaeth i unrhyw ymatebion, diwygio fel bo’n briodol/os yw’n ofynnol a mabwysiadu’n ffurfiol fel ystyriaeth gynllunio berthnasol ochr yn ochr â’r CDU.

 

Croesawodd y Cynghorwyr Butler a Mullin yr adroddiad a fyddai’n cynorthwyo â cheisiadau cynllunio yn y dyfodol.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo cynnwys y Nodyn Cyngor Datblygwyr Tai Amlfeddiannaeth Interim Drafft, a’i gyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ar y cyfle cyntaf posibl.