Mater - cyfarfodydd

Council Plan 2018/19 – Mid Year Monitoring

Cyfarfod: 19/12/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter (eitem 46)

46 Cynllun y Cyngor 2018/19 - Monitro Canol blwyddyn pdf icon PDF 116 KB

Pwrpas:        Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2018/19.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Tai ac Asedau) yr adroddiad cynnydd canol blwyddyn ar berfformiad yn erbyn Cynllun y Cyngor 2018/19 gan ganolbwyntio ar feysydd o dan berfformio o dan flaenoriaethau 'Cyngor Cefnogol’ a ‘Chyngor Uchelgeisiol’ oedd yn berthnasol i’r Pwyllgor.

 

Cyfeiriwyd at gynnydd cadarnhaol yn gyffredinol gyda 81% o’r gweithgareddau yn debygol o gyflawni'r canlyniadau oedd wedi eu cynllunio ar eu cyfer a 79% o'r dangosyddion perfformiad yn cwrdd neu'n mynd y tu hwnt i'w targedau yn ystod y cyfnod. Roedd y risgiau hefyd yn cael eu rheoli'n llwyddiannus gyda'r mwyafrif yn cael eu hasesu’n risgiau cymedrol neu’n fân risgiau. 

 

O dan flaenoriaeth y Cyngor Cefnogol, roedd yna ddangosydd perfformiad coch ar y nifer o ddiwrnodau i brosesu newid mewn amgylchiadau ar gyfer budd-daliadau tai. Dywedodd y Rheolwr Budd-daliadau fod y newidiadau mewn Credyd Cynhwysol yn her allweddol i’r tîm. Dywedodd fod rhai absenoldebau hir dymor gan weithwyr wedi eu datrys a bod Hyfforddeion Modern yn cael eu hannog i lenwi nifer o swyddi gwag dros dro. Ar y dangosydd coch am y cyfanswm o incwm ychwanegol oedd wedi’i dalu i breswylwyr Sir y Fflint o ganlyniad i waith a wnaed gan y Cyngor, eglurodd y byddai ffigyrau hwyr a ddarparwyd gan bartneriaid allanol yn gwella’r canlyniad terfynol ar gyfer yr adroddiad nesaf.

 

Yr unig brif faes risg oedd y potensial am lefelau dyled cynyddol pe na allai tenantiaid fforddio talu eu rhent neu eu Treth Cyngor, derbyniwyd adroddiad manwl ar hynny yn y cyfarfod diwethaf.

 

Mynegodd aelodau eu siom tuag at ymateb yr Adran Waith a Phensiynau i bryderon yngl?n â newidiadau arfaethedig i drefniadau cyllid grant.

 

Yn dilyn sylwadau gan y Cynghorydd Reece ar nodi tir addas ar gyfer datblygiadau tai yn y dyfodol, dywedodd y Cynghorydd Attridge y byddai gwaith ar gyn safle depo Canton yn mynd yn ei flaen yn y Flwyddyn Newydd.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r adroddiad.