Mater - cyfarfodydd

Council Tax Base for 2019/20

Cyfarfod: 20/11/2018 - Cabinet (eitem 264)

264 Sylfaen Treth y Cyngor ar gyfer 2019/20 pdf icon PDF 91 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo eiddo cyfatebol Sylfaen Treth Band D ar gyfer y flwyddyn ariannol 2019/20.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin adroddiad Sail Treth y Cyngor ar gyfer 2019/20, a oedd yn tynnu sylw at y ffaith fod y Sail ar gyfer 2019/20 wedi’i chyfrifo yn 64,317 o eiddo sy’n gyfwerth â band D, ar ôl ystyried cyfanswm yr eiddo a fyddai’n destun Treth y Cyngor, llai’r rhai hynny a oedd wedi’u heithrio o Dreth y Cyngor, neu lle’r oedd disgowntiau aelwyd statudol yn gymwys.

 

            Eglurodd y Rheolwr Refeniw fod nifer yr eiddo wedi cynyddu o 482, a oedd o ganlyniad yn bennaf i adeiladau newydd.  Argymhellwyd bod dim disgownt ar gyfer eiddo sydd o fewn unrhyw un o’r Dosbarthiadau a Ragnodir (A, B neu C) ar gyfer ardal gyfan y Sir, a Phremiwm o 50% ar gyfer eiddo gwag tymor hir ac ail gartrefi sy'n dod o fewn cynllun Premiwm Treth y Cyngor, yn parhau i gael eu gosod.

 

            Holodd y Cynghorydd Bithell a oedd modd cynyddu’r Premiwm o 50% ar gyfer eiddo gwag tymor hir, i annog perchnogion i godi safonau eiddo er mwyn iddynt allu cael eu defnyddio.  Eglurodd y Rheolwr Refeniw fod hwn yn rhywbeth a oedd, ac a fyddai, yn parhau i gael ei adolygu.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cymeradwyo’r Sail Dreth o 64,317 ar gyfer eiddo cyfwerth â Band D ar gyfer y flwyddyn ariannol o 2019/20;

 

(b)       Bod dim disgownt yn parhau i gael ei osod ar gyfer eiddo sy’n dod o fewn unrhyw un o’r Dosbarthiadau a Ragnodir (A, B neu C) ac er mwyn i hyn fod yn gymwys ar gyfer ardal gyfan y Sir; a

 

(c)        Bod Premiwm o 50% yn parhau i gael ei osod ar gyfer eiddo gwag tymor hir ac ail gartrefi sy’n dod o fewn cynllun Premiwm Treth y Cyngor.