Mater - cyfarfodydd

Capital Programme 2018/19 (Month 9)

Cyfarfod: 19/02/2019 - Cabinet (eitem 316)

316 Rhaglen Gyfalaf 2018/19 (Mis 9) pdf icon PDF 128 KB

Pwrpas:        Darparu gwybodaeth rhaglen gyfalaf Mis 9 (diwedd mis Medi) 2018/19 ar gyfer Aelodau.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol adroddiad ar Raglen Gyfalaf 2018/19 (Mis 9) a oedd yn crynhoi’r newidiadau a wnaed i Raglen Gyfalaf 2018/19 ers ei gosod ym mis Chwefror 2018 hyd ddiwedd Mis 9 (Rhagfyr 2018, ar y cyd a gwariant hyd hynny a’r sefyllfa ariannol derfynol ragamcanol)

 

            Gwelwydcynnydd net o £0.903m yn y Rhaglen Gyfalaf yn ystod y cyfnod, a oedd yn cynnwys:

 

·         Cynnydd net o £3.133m (Cronfa’r Cyngor £4.110m, Cyfrif Refeniw Tai £0.977m); a

·         Swm net i’w ddwyn ymlaen i 2019/20, wedi'i gymeradwyo ym Mis 6 (£2.230m)

 

Y gwir wariant oedd £41.316m

 

Y sefyllfa ariannol derfynol ar gyfer 2017/18 oedd diffyg ariannol o £0.068m. Bu sawl derbyniad cyfalaf yn y flwyddyn, cais am ddyraniad ychwanegol o £0.500m tuag at adleoli gwasanaethau i T? Dewi Sant a chynnydd bach mewn cyllid cyfalaf wedi’i gyhoeddi yn y Setliad Terfynol. Ynychwanegol, ym mis Tachwedd cyhoeddodd Llywodraeth Cymru £100m ychwanegol o gyllid cyfalaf i’w ddyrannu rhwng 2018/19 a  2020/21. O ganlyniad i hyn i gyd, ynghyd â'r diffyg rhagamcanol gwreiddiol o £8.216m yn rhaglen gyfalaf 2018/19 - 2020/21, y diffyg ar gyfer y cyfrnod o dair blynedd ar hyn o bryd yw £1.428. Roeddhynny cyn unrhyw dderbyniadau cyfalaf ychwanegol neu ryddhad unrhyw gyllid arall.

           

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cymeradwyo'radroddiad yn gyffredinol; a

 

(b)       Cymeradwyo’raddasiadau sydd i’w ddwyn ymlaen; a

 

(c)        Bod ariannu’r prosiect Cysylltedd Ysgolion a chilfan Ffordd Mount Pleasant yn cael eu cymeradwyo o’r ddarpariaeth ychwanegol wrth gefn   bresennol (Headroom)