Mater - cyfarfodydd

Revenue Budget Monitoring 2018/19 (month 9)

Cyfarfod: 19/02/2019 - Cabinet (eitem 315)

315 Monitro Cyllideb Refeniw 2018/19 (mis 9) pdf icon PDF 147 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2018/19 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 9 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw 2018/19 (mis 9), a oedd yn nodi’r sefyllfa ddiweddaraf o ran monitro’r gyllideb refeniw yn 2018/19 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai.  Roeddyr adroddiad yn cyflwyno’r sefyllfa, yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol ym Mis 9 y flwyddyn ariannol.

 

            Roeddyr adroddiad yn rhoi rhagamcaniad o sut y byddai’r gyllideb yn sefyll ar ddiwedd y flwyddyn ariannol heb unrhyw newidiadau i’r gwariant a ragwelir a lefelau incwm. Y sefyllfa a ragwelwyd ar ddiwedd y flwyddyn, heb gamau gweithredu newydd i leihau pwysau o ran costau a/neu wella’r elw ariannol ar gynllunio arbedion effeithlonrwydd a rheoli costau, oedd:

 

Cronfa’rCyngor

 

  • Gwargedgweithredol o £0.233m (£0.026 miliwn ym Mis 8); a
  • Balansdisgwyliedig yn y gronfa wrth gefn at raid ar 31 Mawrth 2019 o £7.885 miliwn a ostyngodd i £5.985 miliwn ar sail y cyfraniadau y cytunwyd arnynt ar gyfer cyllideb 2019/20.

 

Y Cyfrif Refeniw Tai

 

  • Rhagwelwyd y byddai gwariant refeniw net yn ystod y flwyddyn £0.026 miliwn yn is na’r gyllideb; a
  • Rhagwelwyd y byddai’r balans terfynol ar 31 Mawrth 2019 yn £1.165 miliwn.

 

 Nododd y Prif Weithredwr reolaeth ariannol dynn y gyllideb a oedd wedi arwain at y gwarged gweithredol rhagamcanol o £0.233m, sydd yn llai na'r mis blaenorol.

 

 Roedd yr adroddiad yn cynnwys sefyllfa ragamcanol Cronfa'r Cyngor; sefyllfa ragamcanol yn ôl portffolio;  olrhain risgiau yn y flwyddyn a materion sy’n dod i’r amlwg ; lleoliadau y tu allan i’r sir; cyflawniad arbedion effeithlonrwydd yn y flwyddyn; risgiau eraill wedi’u holrhain; ymchwiliad annibynnol i gam-drin plant yn rhywiol; incwm; incwm o ailgylchu; ysgolion - risgiau ac effaith; materion eraill yn ystod y flwyddyn; cronfeydd wrth gefn a balansau; a chronfeydd wrth gefn wedi’u clustnodi.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’radroddiad cyffredinol a’r swm wrth gefn a ragamcanwyd ar gyfer Cronfa’r Cyngor ar 31 Mawrth 2019; a

 

(b)       Nodilefel derfynol ddisgwyliedig y balansau ar y Cyfrif Refeniw Tai.