Mater - cyfarfodydd

Double Click Social Enterprise – Progress Report

Cyfarfod: 04/10/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (eitem 22)

22 Menter Gymdeithasol Double Click - Adroddiad Cynnydd pdf icon PDF 83 KB

Pwrpas:  Rhoi gwybod i aelodau am gynnydd cliciwch ddwywaith ers ei sefydlu fel Cwmni Cymdeithasol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Uwch Reolwr Gwasanaethau Integredig Oedolion/Blynyddoedd Cynnar yr adroddiad i roi gwybod am gynnydd Double Click ers iddo ddechrau fel Cwmni Cymdeithasol. Gwahoddodd y Rheolwr Gwasanaeth, Anabledd, Datblygiad ac Adferiad - Gwasanaethau Oedolion, i gyflwyno’r adroddiad.

 

Darparodd y Rheolwr Gwasanaeth, Anabledd, Datblygiad ac Adferiad - Gwasanaethau Oedolion, wybodaeth gefndir a chyd-destun a dywedodd fod Double Click wedi datblygu’n fawr fel Menter Gymdeithasol cwbl annibynnol, gan gynnig rhagor o gyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant i’r staff i gyd, gan gynnwys pobl â materion iechyd meddwl.  Dywedodd y gallai Double Click gyflogi pobl ag amrywiaeth o sgiliau o ganlyniad i symud i fod yn fenter gymdeithasol. Mae Double Click wedi sicrhau cyllid loteri allanol a oedd wedi’i ddefnyddio i brynu offer o’r radd flaenaf a oedd yn cefnogi datblygiad y busnes.

 

Soniodd y Rheolwr Gwasanaeth am y prif ystyriaethau, fel a nodir yn yr adroddiad, a chyfeiriodd at weithio mewn partneriaeth i wella profiadau hyfforddeion/gwirfoddolwyr, hyfforddiant a chyllid grant.  Cyflwynodd Andrew Lloyd-Jones, Rheolwr Cyffredinol, Double Click, a’i wahodd i roi trosolwg o’r gwasanaethau a’r cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant a ddarperir i’r holl staff gan gynnwys pobl a oedd wedi profi, neu’n parhau i brofi, problemau iechyd meddwl.

 

            Eglurodd Mr Lloyd-Jones fod tair lefel o ddysgu yn Double Click, gyda’r nod (ar Lefel 3) o ddatblygu’r hyfforddai tuag at ennill achrediad yn Double Click ar y cyd â choleg neu brifysgol.  Er ei fod yn ymwneud â busnes, roedd Double Click yn gallu cefnogi ei wirfoddolwyr, hyfforddeion a gweithwyr yn unol ag unrhyw anghenion ychwanegol. Aeth Mr Lloyd-Jones ymlaen i ddweud, yn ogystal â datblygu sgiliau graffig/argraffu, roedd hyfforddeion yn cael cyfle i gaffael hyder trwy ymwneud â thasgau gweinyddol a gofal cwsmer o ddydd i ddydd, a chael cefnogaeth i reoli llif arian a trafodion arian mân.Dywedodd Mr Lloyd-Jones fod gan Double Click 22 hyfforddai ar hyn o bryd a oedd ar wahanol lefelau o ran datblygiad. Roedd y cwrs Learn Direct yn llwyddiannus wrth ddatblygu sgiliau hyfforddeion ym mhob agwedd ar ddylunio graffeg ac roedd yn caniatáu i unigolion ddysgu ar eu cyflymder eu hunain cyn cael hyfforddiant a chefnogaeth 1:1 gan aelod o staff oedd â chymhwyster dylunio graffeg. Roedd gan bob hyfforddai eu rhaglen ddatblygu eu hunain a’u portffolio personol o waith a oedd yn cael ei ddiweddaru wrth i'r hyfforddai ddatblygu.

 

            Diolchodd y Cadeirydd i Mr Lloyd-Jones am ei gyflwyniad a gwahoddodd Aelodau i ofyn cwestiynau.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Dave Mackie at y datganiad cyfrifon ar gyfer y flwyddyn a oedd yn dod i ben 31 Mawrth 2017 a oedd wedi’u hatodi i’r adroddiad, a rhoddodd longyfarchiadau i Mr Lloyd-Jones a’i dîm am yr elw a wnaed gan Double Click yn ystod blwyddyn gyntaf ei weithrediad ac am gyrraedd ei dargedau o ran gwerthiant. Gan ymateb i sylw a fynegwyd gan y Cynghorydd Mackie am yr amser a gymerwyd i sefydlu’r menter fusnes, eglurodd y Rheolwr Gwasanaeth fod sefydlu’r fenter yn broses hir oherwydd cymhlethdod y materion cyfreithiol ac adnoddau dynol a oedd angen sylw gofalus.

 

            Mynegodd  ...  view the full Cofnodion text for item 22