Mater - cyfarfodydd

Forward Work Programme (Environment)

Cyfarfod: 27/11/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd (eitem 33)

33 Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol pdf icon PDF 72 KB

Pwrpas: Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg amgylchedd

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Cyflwynodd Hwylusydd Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd y Rhaglen Waith i'r Dyfodol er ystyriaeth.  Dywedodd y byddai cyfarfod nesaf y Pwyllgor yn cael ei gynnal ar 11 Rhagfyr 2018.  Cytunwyd y byddai'r eitem ar Bwyntiau Gwefru Ceir Electronig yn cael ei gohirio i'w hystyried yn un o gyfarfodydd nesaf y Pwyllgor. 

 

Awgrymodd y Cynghorydd Joe Johnson y dylid cynnal gweithdy ar wastraff ailgylchadwy.  Yn ystod y drafodaeth, cytunwyd y dylid trefnu sesiwn wybodaeth fer i'r Pwyllgor cyn dechrau un o'r cyfarfodydd nesaf.

           

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Y dylid diwygio'r Rhaglen Waith i'r Dyfodol; a

 

(b)       Y dylid awdurdodi'r Hwylusydd, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor, i amrywio'r Rhaglen Waith i'r Dyfodol rhwng cyfarfodydd pan fydd angen.