Mater - cyfarfodydd

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Cyfarfod: 13/05/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol (eitem 5)

5 Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 80 KB

Pwrpas:  Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg adnoddau corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol er mwyn ei hystyried.Tynnodd sylw at yr eitemau a drefnwyd ar gyfer y cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor ar 1 Gorffennaf 2019 ac atgoffodd yr Aelodau, yn dilyn awgrym yn y cyfarfod diwethaf, y cytunwyd y byddai’r cyfarfod yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy.

 

 Cyfeiriodd yr Hwylusydd at yr eitem ar Bwll Nofio Cei Connah - Adroddiad Cynnydd Canol Blwyddyn Cambrian Aquatics 2018/19. Eglurodd y penderfynwyd trefnu cyfarfod gyda gr?p craidd o Aelodau a chynrychiolwyr Cambrian Aquatics ddiwedd mis Mai ac adrodd yn ôl wrth y Pwyllgor.

 

Awgrymodd y Prif Weithredwr y dylid ystyried yr eitemau canlynol yn ystod cyfarfodydd i ddod oherwydd y posibilrwydd o Fodelau Darparu Amgen / trefniadau cydweithio newydd.

 

·         Theatr Clwyd

·         Gofal Cymdeithasol

·         Gwasanaethau Stryd a’r Gwasanaeth Masnachol Tai

·         TCC – Cydweithio gyda Chyngor Wrecsam

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)      Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol fel y’i cyflwynwyd; a

 

(b)       Rhoi awdurdod i’r Hwylusydd Trosolwg a Chraffu, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.