Mater - cyfarfodydd

Forward Work Programme (Organisational Change)

Cyfarfod: 18/03/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol (eitem 44)

44 Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol pdf icon PDF 72 KB

Pwrpas:        Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg newid sefydliadol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol gyfredol er mwyn ei hystyried.   Tynnodd sylw at yr eitemau a drefnwyd ar gyfer y cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor i’w gynnal ar 13 Mai 2019, ac atgoffwyd yr Aelodau yn dilyn awgrym yn y cyfarfod diwethaf y cytunwyd y byddai’r cyfarfod yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy. 

 

Awgrymodd y Cynghorydd Tudor Jones bod lleoliad cyfarfod nesaf y Pwyllgor i'w gynnal ar 1 Gorffennaf yn newid i Ganolfan Hamdden Treffynnon a dywedodd y byddai'n holi a oedd yna ystafell addas ar gael. 

 

 Cyfeiriodd yr Hwylusydd at yr eitem ar Bwll Nofio Cei Connah – Adroddiad Cynnydd Canol Blwyddyn Cambrian Aquatics 2018/19 ac eglurodd bod swyddogion yn aros am ddyddiadau addas gan Cambrian Aquatics fel y gellir trefnu cyfarfod gyda’r Pwyllgor.  

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)      Bod y Rhaglen Waith i’r Dyfodol fel y cyflwynwyd, yn cael ei             chymeradwyo; a

 

(b)      Rhoi awdurdod i’r Hwylusydd Trosolwg a Chraffu, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.