Mater - cyfarfodydd

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Cyfarfod: 27/09/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid (eitem 19)

19 Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 72 KB

Pwrpas:        Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg ieuenctid              & Addysg

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Hwylusydd y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol presennol i’w ystyried a dywedodd y byddai gwahoddiad i holl Aelodau fynychu gweithdy gyda GwE ar 15 Hydref 2018 ar newidiadau Llywodraeth Cymru i gyflwyno data deilliannau dysgwyr.  Dywedodd y Prif Swyddog y byddai GwE yn rhannu’r wybodaeth gyda chyrff llywodraethu trwy’r Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant.

 

Nodwyd y byddai’r Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd yn cysylltu ag aelodau’n fuan gyda dyddiadau ar gyfer gweithdai cyllido.

 

Yn dilyn cais gan y Cynghorydd Mackie, bydd eitem ar y fenter ADTRAC sy’n ymwneud â mecanweithiau cyllido cymdeithasol Ewropeaidd i fodloni anghenion pobl ifanc yn cael ei drefnu ar y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Bod y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol, fel y'i diwygiwyd, yn cael ei chymeradwyo; a

 

 (b)      Bod yr Hwylusydd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, yn cael ei awdurdodi i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.