Mater - cyfarfodydd

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Cyfarfod: 13/12/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol (eitem 67)

67 Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 72 KB

Pwrpas:        Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg adnoddau corfforaethol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol bresennol i’w hystyried.  Cytunwyd ar y newidiadau canlynol:

 

·         Gwybodaeth perfformiad ac eitem eglurhaol ar y cylch cynllunio perfformiad, busnes ac ariannol (yr holwyd amdano yng nghyfarfod mis Medi) i’w ddwyn i gyfarfod mis Ionawr.

 

·         Papur ymgynghori ar ddiwygio Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru i’w drefnu ar gyfer mis Ionawr.

 

·         Adroddiad ar ymdrin â chwynion Aelodau i’w ystyried ym mis Chwefror wedi’r gweithdy Aelodau sydd wedi ei drefnu ar gyfer 23 Ionawr.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Bod y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol, fel y'i diwygiwyd, yn cael ei chymeradwyo; a

 

 (b)      Bod Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, yn cael ei awdurdodi i amrywio’r Rhaglen Waith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.