Mater - cyfarfodydd

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Cyfarfod: 18/10/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol (eitem 48)

48 Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 72 KB

Pwrpas:        Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg adnoddau corfforaethol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Wrth gyflwyno'r Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol bresennol i gael ei hystyried, rhoddodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd wybod bod rhai eitemau wedi’u gohirio o’r cyfarfod hwn o ganlyniad i gyfranogiad swyddogion yng ngwaith paratoi deunyddiau a gafodd eu defnyddio yn y gweithdai cyllideb.

 

Byddai’r ddau gam gweithredu o gyfarfod y Pwyllgor mis Medi yn ymwneud â pherfformiad data a mapio taenlenni yn cael eu cynnwys yn agenda'r cyfarfod nesaf.

 

Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd McGuill, cytunodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd i ddarparu manylion cyswllt y tîm TG i'r Aelodau i'w helpu â materion iPad.  Atgoffodd y Cynghorydd Mulin bod cymorth TG ar gael ar gais.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Bod y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol, fel y'i diwygiwyd, yn cael ei chymeradwyo; a

 

 (b)      Bod Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, yn cael ei awdurdodi i amrywio’r Rhaglen Waith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.