Mater - cyfarfodydd

Forward Work Programme (Community & Enterprise)

Cyfarfod: 01/05/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter (eitem 71)

71 Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 71 KB

Pwrpas:        Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg menter & cymunedol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Hwylusydd y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol er mwyn ei hystyried.Cytunodd y Pwyllgor i gynnwys yr eitemau canlynol ar raglen y cyfarfod nesaf ar 26 Mehefin 2019:

 

·         Diweddariad ar Ddiwygio’r Gyfundrefn Les – Cyflwyno’r Credyd Cynhwysol

·         Adroddiad Monitro Chwarter 4/Diwedd y Flwyddyn Cynllun y Cyngor 2018/19

·         Yr Wybodaeth Ddiweddaraf am y Cynllun Gweithredu Lleol ar gyfer Digartrefedd.

·         Diweddariad ar Incwm Rhent Tai

·         Cartrefi Unedol

 

Eglurodd yr Hwylusydd y byddai'n diweddaru'r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol i gynnwys cyfarfodydd y Pwyllgor yn 2019/2020 yn dilyn ystyried yr amserlen cyfarfodydd ddrafft yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor Sir ar 7 Mai. Dywedodd yr Hwylusydd y bydd adroddiad ar dracio camau gweithredu yn cael ei gynnwys fel eitem sefydlog ar raglen y Pwyllgor yn dilyn y prosiect prawf a gynhaliwyd gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol.Cytunwyd hefyd y byddai’r Pwyllgor yn ystyried y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ar ddechrau cyfarfodydd.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol; a

 

(b)       Rhoi awdurdod i’r Hwylusydd amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor.