Mater - cyfarfodydd

Update on the management of the homeless legislation within the Housing (Wales) Act 2014

Cyfarfod: 17/07/2018 - Cabinet (eitem 209)

209 Diweddariad ar reoli'r ddeddfwriaeth ddigartrefedd o fewn Deddf Tai (Cymru) 2014 pdf icon PDF 178 KB

Pwrpas:        I ddiweddaru’r Cabinet ar reoli deddfwriaeth ddigartrefedd, cynnydd o ran datblygu strategaeth ddigartrefedd ranbarthol, yr heriau y mae’r Cyngor yn eu hwynebu a’r dulliau o liniaru digartrefedd yn y sir.

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Attridge yr Wybodaeth Ddiweddaraf am Reoli'r Ddeddfwriaeth Ddigartrefedd o fewn Deddf Tai (Cymru) 2014, gan sôn sut oedd y Cyngor wedi bodloni gofynion y ddeddfwriaeth ddigartrefedd newydd, ynghyd â rhai o'r heriau i'r Cyngor oedd ar y gorwel.

 

            Yn yr adroddiad roedd manylion am nifer y ceisiadau brysbennu ar gyfer cwsmeriaid yn gofyn am gymorth gyda thai, oedd wedi cynyddu 3.9% yn 2017/18 o gymharu â'r llynedd.  

 

Darparwyd manylion llawn yngl?n â digartrefedd, cefnogi pobl, datblygu Strategaeth Ddigartrefedd Ranbarthol, y gofrestr tai cymdeithasol, y sector rhentu preifat, llety dros dro, pobl yn cysgu ar y stryd, aelwydydd sengl, pobl ddiamddiffyn ac anghenion cymhleth, atal pobl rhag cysgu ar y stryd, a chynyddu nifer y cartrefi sydd ar gael yn y sector rhentu preifat.

 

O ran cefnogi pobl, dywedodd y Prif Swyddog (Tai ac Asedau) bod y Cyngor wedi ariannu’r cynllun hwnnw â Grant Rhaglen Cefnogi Pobl, a phe byddai unrhyw newid o ran y cyllid hwnnw, gan gynnwys ei leihau neu’i ddileu, byddai’n creu gwasgfa ar gyllideb y Cyngor. Hefyd, roedd cynllun peilot ar waith i dargedu’r bobl hynny oedd angen cymorth â dyledion rhent cyn gynted â phosib. 

 

PENDERFYNWYD:

           

(a)         Nodi'r wybodaeth ddiweddaraf am reoli'r ddeddfwriaeth newydd o fewn Deddf

Tai (Cymru) 2014;   

 

 (b)      Cydnabod y themâu oedd yn dod i’r amlwg yn y Strategaeth Ddigartrefedd Ranbarthol, a’r heriau’r oedd y Cyngor wedi’u hwynebu wrth ddod o hyd i ddewisiadau tai addas ar gyfer preswylwyr, a nodi’r cynlluniau ar gyfer lliniaru ar unrhyw risgiau pellach; a

 

 (c)       Chymeradwyo’r cynigion i leihau digartrefedd yn y sir.