Mater - cyfarfodydd

Investment Strategy and Manager Summary

Cyfarfod: 13/06/2018 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd (eitem 12)

12 Y Strategaeth Fuddsoddi a Chrynodeb gan y Rheolwr pdf icon PDF 87 KB

Diweddaru Aelodau’r Pwyllgor ar berfformiad strategaeth buddsoddi’r gronfa a Rheolwyr Cronfa

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Arweiniodd Mr Buckland yr eitem hon ar y rhaglen gan amlygu bod cyfanswm gwerth y Gronfa ar y farchnad dros y tri mis diwethaf oddeutu £1,777 miliwn ar ddiwedd mis Mawrth, tua £1,820 miliwn ar ddiwedd mis Ebrill ac oddeutu £1,850 miliwn ar ddiwedd mis Mai.Mae JLT  yn dal i aros am gadarnhad o’r ffigwr hwn fodd bynnag mae cynnydd o ryw 5% wedi bod ers diwedd mis Mawrth.

 

Cyfeiriodd Mr Buckland y Pwyllgor at dudalen 209 a oedd yn rhoi amlinelliad o'r crynodeb perfformiad ar ddiwedd mis Mawrth.Roedd perfformiad y Gronfa dros y tri mis yn siomedig oherwydd enillion ecwiti negyddol yn bennaf.Fodd bynnag, yn gyffredinol mae cyfanswm enillion y Gronfa yn uwch na’r meincnod er gwaethaf hyn.

 

Tynnodd Mr Buckland sylw at y ffaith nad oedd y Portffolio Syniadau Gorau wedi perfformio’n dda dros y tri mis tan 31 Mawrth 2018.  Gwelwyd gostyngiad o 4.1% a adawodd cyfanswm gwerth y farchnad oddeutu £188 miliwn ar ddiwedd Mawrth 2018.  Fodd bynnag, erbyn diwedd mis Mai 2018 roedd perfformiad wedi gwella gan adael cyfanswm gwerth y farchnad o £198 miliwn.

 

Perfformiodd asedau mewnol cyffredinol yn dda ar y cyfan dros y deuddeng mis diwethaf a'r tair blynedd, gan ragori ar y meincnod dros y ddau gyfnod.

 

Dywedodd Mr Latham bod perfformiad y CPLlL gyfan wedi cael ei ddadansoddi mewn cyfarfod yr oedd wedi’i fynychu yn y gorffennol a daeth y Gronfa yn bedwerydd am yr enillion ecwiti gorau ar draws pob CPLlL. Mae Ecwiti yn ddosbarth ased y mae’r Gronfa fel arfer yn cael anhawster ag ef o’i gymharu a’i gyfoedion felly roedd hwn yn ganlyniad boddhaol.Nododd Mr Buckland bod dod i gysylltiad â marchnadoedd newydd wedi helpu perfformiad y Gronfa gydag ecwitïau.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)        Bu i’r Pwyllgor nodi a thrafod y strategaeth fuddsoddi a pherfformiad rheolwyr yng Nghrynodeb y Strategaeth Fuddsoddi a Rheoli 31 Mawrth 2018; a

 

(b)        Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i’r wybodaeth yn yr adroddiad diweddariad Economaidd a Marchnad i ddarparu cyd-destun yn ogystal â’r wybodaeth yn yr adroddiad hwn.