Mater - cyfarfodydd

Collection of Water Rates as part of Council Rents

Cyfarfod: 17/07/2018 - Cabinet (eitem 222)

Casgliad o Gyfraddau Dwr yn rhan o Rhenti'r Cyngor

Pwrpas:        I nodi'r materion cyfreithiol parhaus, ar lefel genedlaethol, yngl?n â chasglu ar gyfraddau d?r fel rhan o'r Rhenti Cymdeithasau Tai / Cyngor, ynghyd ag asesiad o gyngor cyfreithiol y Cyngor ei hun mewn perthynas â natur contract Sir y Fflint â D?r Cymru.

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Attridge yr adroddiad yngl?n â Chasglu Ardrethi D?r fel rhan o Renti’r Cyngor, a oedd yn rhoi manylion am y cadarnhad a roddodd y Cwnsler ynghylch y sefyllfa i'r Cyngor o ran derbyn comisiwn i adlewyrchu'r costau gweinyddol oedd yn gysylltiedig ag ardrethi d?r.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Parhau â’r gwasanaeth presennol o godi biliau a chasglu ardrethi d?r ar ran y cyflenwyr d?r;

 

 (b)      Nodi cyngor cyfreithiol y Cwnsler, a oedd yn cadarnhau nad oedd yn debygol iawn y byddai hawliadau yn erbyn y Cyngor yn llwyddo, er gwaethaf dyfarniad yr Uchel Lys yn achos Southwark; a

 

 (c)       Derbyn y gostyngiad 1.5% am dalu’n gynnar o 2019/20 ymlaen, ar sail cyngor y Cwnsler.