Mater - cyfarfodydd

Communal Heating Charges 2018/19

Cyfarfod: 19/06/2018 - Cabinet (eitem 196)

196 Ffioedd Gwresogi Ardaloedd Cymunedol 2018/19 pdf icon PDF 105 KB

Pwrpas:         Cael cytundeb ar gyfer y ffioedd gwresogi arfaethedig mewn eiddo’r cyngor gyda systemau gwresogi ardaloedd cymunedol ar gyfer 2018/19 a 2019/20.

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Attridge yr adroddiad ynghylch Ffioedd Gwresogi Ardaloedd Cymunedol 2018/19, a oedd yn gofyn i’r Cabinet gymeradwyo’r ffioedd y cynigiwyd eu codi yn 2018/19 a 2019/20 am wresogi yn adeiladau’r Cyngor oedd â systemau gwresogi cymunedol.

 

            Cyflwynwyd ffioedd newydd ar gyfer gwresogi ardaloedd cymunedol yn yr haf bob blwyddyn fel y gellid cael gwybodaeth fanwl gywir yngl?n â chostau’r flwyddyn o’r blaen, ac unrhyw arian dros ben neu ddiffyg yn y gronfa wrth gefn ar gyfer gwresogi.

 

            Roedd y tabl yn yr adroddiad yn argymell ffioedd gwresogi yn seiliedig ar faint o wres a ddefnyddiwyd go iawn yn 2017/18, gan dybio y byddai’r costau'n cynyddu 8% yn 2019/20 ac y byddai pobl yn defnyddio’r un faint o wres am y ddwy flynedd nesaf. Byddai’r ffioedd newydd yn dod i rym ym mis Awst fel bod y cynnydd yng nghostau’r tenantiaid yn digwydd dros gyfnod hwy o amser.

 

            Dywedodd y Prif Swyddog (Tai ac Asedau) bod llawer o gynlluniau tai cymunedol wedi cael systemau gwresogi newydd ar hyn y blynyddoedd, a bod y rheiny’n effeithlon iawn, yn darparu gwres yn dda heb ddefnyddio gormod o ynni. Roedd angen gwneud mwy o waith, fodd bynnag, ac roedd hynny'n parhau drwy weithredu Safon Ansawdd Tai Cymru. Cyfeiriwyd at ddau gynllun lle’r oedd gwaith ar y gweill, sef y systemau cymunedol yn Panton Place, Treffynnon a Glan y Morfa, Cei Connah. Y bwriad oedd dechrau’r gwaith o wella’r systemau hynny yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r newidiadau yn y ffioedd a godwyd ar gyfer gwresogi yn adeiladau'r Cyngor oedd â systemau gwresogi cymunedol. Byddai’r holl newidiadau yn dod i rym ar 1 Awst 2018.