Mater - cyfarfodydd

The sale of industrial land at Weighbridge Road, Deeside

Cyfarfod: 24/04/2018 - Cabinet (eitem 170)

Gwerthu tir diwydiannol yn Weighbridge Road, Glannau Dyfrdwy

Pwrpas:        Rhoi manylion y posibilrwydd o waredu tua 15.48 erw o dir yn Glannau Dyfrdwy.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Tai ac Asedau) adroddiad Gwerthu Tir Diwydiannol yn Weighbridge Road, Glannau Dyfrdwy, a roddodd fanylion o’r safle a'r derbyniad cyfalaf a ragwelir o waredu'r safle.

 

                        Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Attridge, eglurodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) na ddylai materion cais cynllunio gael eu trafod gan y Cabinet; byddent yn cael eu trafod maes o law gan y Pwyllgor Cynllunio.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r gwerthiant o oddeutu 15.48 acer o dir a ddangosir gydag ymyl a llinellau du ar y cynllun.