Mater - cyfarfodydd

Self-Evaluation of Local Government Education Services

Cyfarfod: 25/09/2018 - Cabinet (eitem 227)

227 Hunanarfarnu’r Gwasanaethau Addysg pdf icon PDF 109 KB

Pwrpas:        Darparu diweddariad ar berfformiad cyffredinol y gwasanaeth a fframwaith newydd Estyn ar gyfer arolygu Llywodraeth Leol a’r Gwasanaethau Addysg.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts hunanwerthusiad ar adroddiad Gwasanaethau Addysg Llywodraeth Leol oedd gyda tri diben allweddol.   Y cyntaf oedd adolygu’r broses a diben yr hunanwerthusiad a sut yr oedd wrth graidd gwella gwasanaethau.

 

                        Yr ail oedd i gynghori ar fframwaith newydd wedi’i gyflwyno gan Estyn i arolygu Gwasanaethau Addysg Llywodraeth Leol a’r trydydd oedd i gyflwyno’r adroddiad hunanwerthuso presennol yn seiliedig ar y fframwaith newydd.

 

                        Mae’r meysydd archwilio yn y fframwaith newydd yn canolbwyntio ar ganlyniadau, safon y gwasanaethau addysg; ac arweinyddiaeth a rheolaeth.  Byddai barn yn cael ei wneud ar raddfa pedwar pwynt: rhagorol, da, boddhaol ac angen gwella; ac anfoddhaol ac angen gwella ar unwaith.

 

                        Dywedodd y Prif Weithredwr (Addysg ac Ieuenctid) fod Estyn yn diffinio hunanwerthuso fel proses ac nid fel un digwyddiad, yn seiliedig ar y tri chwestiwn canlynol:

 

·         Pa mor dda ydym ni’n ei wneud a pha effaith y mae ein gwasanaeth yn ei gael?

·         Sut ydym yn gwybod hynny?

·         Sut allwn ni wella pethau ymhellach?

 

Dylai hunanwerthuso fod yn barhaus ac yn rhan sefydledig o waith y Cyngor.  Byddai’n gylch a fyddai’n cynnwys cynllunio ar gyfer gwella, ymgymryd â gweithgaredd gwella, monitro'r gweithredoedd a gymerwyd a gwerthuso'r effaith y mae'n nhw wedi'i gael.

 

O Fedi 2017 bydd yr holl awdurdodau lleol yng Nghymru yn cael eu harchwilio dros y pum mlynedd ganlynol gydag un awdurdod lleol ar gyfer pob rhanbarth ymhob cylch, gan dderbyn wyth wythnos o rybudd ar gyfer yr archwiliad. Pythefnos i dair wythnos cyn yr archwiliad bydd y tîm yn gwneud ymweliad rhagarweiniol i’r awdurdod lleol i gwrdd â nifer o randdeilliaid ac i gasglu tystiolaeth i gefnogi datblygiad eu hymholiadau. 

 

Mae Cyngor Sir Y Fflint yn elwa o arweinyddiaeth hynod o effeithiol ar bob lefel o’r sefydliad, gyda chymorth corfforaethol cadarn i’r portffolio Addysg a Ieuenctid.  Roedd tystiolaeth o hynny i’w gael yng Nghynllun Gwella y Cyngor a dogfennau strategol eraill. 

 

                        Dyma’r Prif Weithredwr yn diolch i’r Prif Swyddog a’i thîm am y gwaith a wnaed ar hyn, a oedd yn asesiad gwrthrychol a theg.

 

            PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod fframwaith newydd Estyn ar gyfer arolygu gwasanaethau addysg o fewn Awdurdodau Lleol yng Nghymru yn cael ei nodi; a

 

(b)       Chymeradwyo'r Adroddiad Hunanwerthuso ar gyfer Gwasanaethau Addysg Sir Y Fflint.