Mater - cyfarfodydd

Discretionary Rate Relief scheme for 2017-18 and 2018-19

Cyfarfod: 20/02/2018 - Cabinet (eitem 132)

132 Cynllun Gostyngiad Dewisol ar y Dreth ar gyfer 2017-18 a 2018-19 pdf icon PDF 95 KB

Pwrpas:        Diwygio Fframwaith Polisi Gostyngiad Dewisol ar y Dreth ar gyfer 2017-18 a 2018-19, gyda’r prif nod o ddyfarnu rhyddhad ardrethi ychwanegol i elusennau a grwpiau gwirfoddol mewn safleoedd bach gyda gwerthoedd ardrethol o £6,000 neu lai.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ar ôl datgan buddiannau personol a buddiannau sy’n rhagfarnu yn gynharach, bu i’r Cynghorwyr Bithell a Thomas adael yr ystafell.

 

             Bu i’r Cynghorydd Shotton gyflwyno adroddiad Cynllun Rhyddhau treth Dewisol ar gyfer 2017/18 a 2018/19.

 

            Yn dilyn sylwadau gan Aelodau, sefydliadau Elusennol a Hysbysiad o Gynnig yng nghyfarfod y Cyngor Sir ar 30 Ionawr 2018, cafodd swyddogion y dasg o archwilio dichonolrwydd newid cynllun Rhyddhau Treth Dewisol 2017/18 drwy ailgyflwyno rhyddhad ‘ategol’ dewisol o 20% wedi ei dargedu’n benodol tuag at Elusennau, a sefydliadau Gwirfoddol a Chymunedol oedd yn meddiannu safleoedd bychan oedd â gwerth trethadwy o hyd at £6,000.

 

            Amlinellwyd newidiadau posibl yn yr adroddiad fyddai’n sicrhau y byddai tua 88 o Elusennau a sefydliadau Gwirfoddol a Chymunedol sy’n meddiannu safleoedd bychan yn elwa o ryddhad treth o 100%, wedi ei arianni drwy gyfuniad o Ryddhau Treth Gorfodol a/neu Dewisol.  Byddai’r newidiadau arfaethedig yn sicrhau bod y sefydliadau hynny yn cael eu trin yn yr un modd â busnesau ‘dielw’ bychan oedd yn gymwys i dderbyn rhyddhad treth 100% fel rhan o  Gynllun Rhyddhau Treth Busnesau Bychan (SBR) Llywodraeth Cymru (LlC) a ariennir yn llawn.

 

            Eglurodd y Rheolwr Refeniw y byddai goblygiadau ariannol y newidiadau yn golygu costau i’r Cyngor o £16,200 yn 2017/18, y gellid talu amdano o’r ddarpariaeth cyllid presennol a neilltuwyd er mwyn delio â cheisiadau caledi posibl, a £18,000 ar gyfer 2018/19 fyddai’n bwysau ar y gyllideb.

 

            Bu i’r Cynghorydd Attridge ddiolch i’r Rheolwr Refeniw am y gwaith a wnaethpwyd ar yr eitem hon a arweiniodd at 88 o Elusennau a sefydliadau Gwirfoddol a Chymunedol yn elwa o ryddhad treth 100%.

 

            Eglurodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol y byddai hynny yn newid ychydig ar y ffigyrau cyllid o ran defnyddio cronfeydd wrth gefn ar gyfer 2018/19, gyda chynnydd o £1.945m o’r £1.927m a adroddwyd yn gynharach fel rhan o’r eitem gyllideb.

 

            PENDERFYNWYD:

 

(a) Cytuno ar newid ôl-weithredol i fframwaith polisi 2017/18 er mwyn darparu rhyddhad ‘ategol’ Dewisol o 20% i bob sefydliad Elusennol sydd eisoes yn elwa o Ryddhad Treth Gorfodol o 80% ac sy’n meddiannu safle bychan sydd â gwerth trethadwy o hyd at £6,000.

 

(a) Cytuno ar newid ôl-weithredol i fframwaith polisi 2017/18 er mwyn cynyddu dyfarniadau Dewisol o 20% i bob sefydliad Gwirfoddol a Chymunedol sydd ar hyn o bryd yn derbyn  Rhyddhad Treth Gorfodol o 80% ac sy’n meddiannu safle bychan sydd â gwerth trethadwy o hyd at £6,000.

 

(c)  Nodi y bydd goblygiadau ariannol y newidiadau polisi yn costio £16.2k ar gyfer 2017/18 a thua £18k ar gyfer 2018/19.