Mater - cyfarfodydd

Revenue Budget Monitoring 2017/18 (Month 11)

Cyfarfod: 19/04/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol (eitem 84)

84 Monitro Cyllideb Refeniw 2017/18 (Mis 11) pdf icon PDF 67 KB

Pwrpas yr adroddiad hwn yw darparu Monitro Cyllideb Refeniw 2017/18 (Mis 11) i’r Aelodau

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid adroddiad ar gyfer darparu adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw 2017/18 yn ôl y sefyllfa ym Mis 11.  Eglurodd y byddai Adroddiad Monitro’r Gyllideb Refeniw yn cael ei gyflwyno i’r Cabinet ar 24 Ebrill 2018, ac roedd copi wedi’i atodi i’r adroddiad.

 

Eglurodd y Rheolwr Cyllid fod yr adroddiad misol yn darparu’r sefyllfa bresennol o ran monitro’r gyllideb refeniw ar gyfer 2017/18 ar gyfer Gronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Roedd yr adroddiad yn cyflwyno’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol, ar gyfer Mis 11 o’r flwyddyn ariannol, ac yn rhagamcanu sut y byddai’r gyllideb yn sefyll ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, pe na bai unrhyw ddigwyddiadau annisgwyl arwyddocaol.                      

 

Adroddodd y Rheolwr Cyllid ar y brif sefyllfa a ragamcanwyd ar gyfer diwedd y flwyddyn ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai, fel y nodwyd yn yr adroddiad. Adroddodd hefyd ar y prif ystyriaethau o ran y sefyllfa ym Mis 11, a chyfeiriodd at sefyllfa gyffredinol Cronfa’r Cyngor, y rhagolwg diweddaraf yn ystod y flwyddyn, gwaith cynnal a chadw’r gaeaf, chwyddiant, cronfeydd a balansau, a cheisiadau i gario cyllid ymlaen.

 

Eglurodd y Rheolwr Cyllid, o ran Cronfa’r Cyngor, fod y sefyllfa gyffredinol a ragamcanir yn ystod y flwyddyn bellach yn cynnwys £1.422m, oherwydd y newid mewn polisi cyfrifyddu ar gyfer ffioedd yr Isafswm Darpariaeth Refeniw (MRP), fel y cytunwyd gan y Cyngor Sir ar 1 Mawrth. Cafodd hyn yr effaith o ddileu’r diffyg gweithredol gyda’r gwariant net wedi’i ragamcanu i fod yn £1.531m yn llai na’r gyllideb. Balans y Gronfa Hapddigwyddiad Rhagamcanol ar 31 Mawrth oedd £8.353m, er ei bod wedi gostwng i £5.948m wrth ystyried cyfraniadau a gytunwyd ar gyfer cyllideb 2018/19. Adroddodd y Rheolwr Cyllid, ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai, y rhagamcanwyd y byddai gwariant net y Cyfrif Refeniw Tai yn ystod y flwyddyn yn £0.035m yn uwch na’r gyllideb, a’r balans adeg cau ar 31 Mawrth 2018 oedd £1.081m.

 

Cyfeiriodd y Cadeirydd at gyhoeddiad LlC ynghylch y tanwariant hwyr, a gofynnodd a oedd CLlLC am wneud cais i LlC am ddyraniad ychwanegol o’r tanwariant ar gyfer gwasanaethau cynnal a chadw yn y gaeaf.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn nodi Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw 2017/18 Mis 11 ac yn cadarnhau nad oedd unrhyw faterion yr oedd yn dymuno eu dwyn i sylw’r Cabinet ar hyn o bryd.