Mater - cyfarfodydd

Draft Housing Revenue Account (HRA) Budget 2018/19 & 30 Year Business Plan

Cyfarfod: 20/02/2018 - Cabinet (eitem 130)

130 Cyllideb Ddrafft Cyfrif Refeniw Tai 2018/19 a Chynllun Busnes 30 Mlynedd pdf icon PDF 100 KB

Pwrpas:        Cyflwyno Cyllideb Ddrafft y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2018/19 a’r Crynodeb o Gynllun Busnes 30 Mlynedd y Cyfrif Refeniw Tai i’w hystyried.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu i’r Cynghorydd Attridge gyflwyno Cyllideb Cyfrir Refeniw Tai (HRA) Drafft 2018/19 a Chynllun Busnes 30 Mlynedd.

 

            Roedd y blaenoriaethau strategol ar gyfer y flwyddyn, a’r cynllun busnes yn cynnwys:

·         Cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS) erbyn 2020 a darparu buddsoddiad parhaus digonol er mwyn cynnal lefelau WHQS;

·         Ar ôl dadgyfuno rhenti, symudiad parhaus tuag at gostau gwasanaeth effeithlon ac adennill costau yn llawn;

·         Parhau i bontio rhenti er mwyn cyrraedd targedau Llywodraeth Cymru (LlC);

·         Pennu cyllideb gytbwys gydag o leiaf 3% o warged refeniw ar wariant;

·         Gwneud y mwyaf o effeithlonrwydd refeniw er mwyn lleihau’r benthyciadau fydd eu hangen i gyrraedd WHQS erbyn 2020; a

·         Darparu tai Cyngor newydd.

 

Roedd polisi LlC yn caniatáu hyblygrwydd i bob landlord i bennu’r band rhent ar nal ai rent targed, 5% yn is neu 5% yn uwch.  Roedd y Cyngor wedi cytuno i bennu rhenti Sir y Fflint yn achos y stoc presennol ar y lefel targed er mwyn cynorthwyo fforddiadwyedd tenantiaid.  Mae rhenti ar gyfer tai newydd wedi cael eu pennu ar 5% yn uwch na’r targed.  Roedd y mynegeion chwyddiant a ddefnyddiwyd ar gyfer codi rhenti bob  blwyddyn yn seiliedig ar Fynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI) yn ystod y mis Medi blaenorol, a gwir gynnydd o 1.5%   Roedd CPI ar gyfer Medi 2017 yn 3%, plws 1.5%, oedd yn rhoi chwyddiant rhent o 4.5% ar gyfer 2018/19.  Roedd yna bryder am fforddiadwyedd cynnydd sylweddol, ac ar ôl ystyried yr opsiynau eraill a gwrando ar safbwyntiau’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu a’r Ffederasiwn Tenantiaid, argymhellodd y Cynghorydd Attridge y dylai’r cynnydd mewn rent fod yn 3% a hyd at £2 ar gyfer 2018/19.

 

Eglurodd y Prif Swyddog (Cymuned a Menter) y byddai’r gostyngiad mewn incwm i’r Cyngor, o ganlyniad i bennu’r incwm is a argymhellwyd, yn £300,000 yn 2018/19.  Nid oedd hynny’n effeithio’n negyddol ar allu’r Cyngor i gyrraedd WHQS erbyn 2020, nac i gyflawni rhwymedigaethau ei raglen tai newydd.  Ychwanegodd bod trafodaethau yn mynd yn eu blaenau gyda LlC ynghylch a ellid cynyddu’r cap ar fenthyca.

 

Bu i’r Cynghorydd Thomas groesawu’r adroddiad a bu iddo ganmol buddsoddiad y Cyngor mewn stoc tai.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Shotton at y cynnydd mewn ôl-ddyledion rhent yn achos y tenantiaid hynny oedd yn derbyn Credyd Cynhwysol, a gofynnodd sut y byddai hynny yn cael ei reoli.  Dywedodd bod nifer y taliadau tai dewisol wedi dyblu yn ystod y tri mis diwethaf, oedd yn arwydd o’r problemau yn y sector preifat, a phwysleisiodd bwysigrwydd rhaglen tai newydd y Cyngor fyddai’n arwain at y rhenti isaf yn y sir i denantiaid.  Eglurodd y Prif Swyddog (Cymuned a Menter) bod yr ôl-ddyledion rhent yn £200k yn fwy na’r flwyddyn flaenorol, a hynny cyn cyflwyno Credyd Cynhwysol.  Roedd swyddogion yn gweithio â chwsmeriaid er mwyn sefydlu rhaglenni ad-dalu er mwyn mynd i'r afael ag unrhyw ôl-ddyledion.  

 

PENDERFYNWYD:

           

(a)   Dylai’r Cyngor gymeradwyo ac argymell cyllideb Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer

2018/19 a’r Cynllun Busnes;

 

(b) Dylid cymeradwyo’r opsiwn o bennu cynnydd rhent ar gyfer 2018/19, ac y dylid argymell hynny i’r  ...  view the full Cofnodion text for item 130