Mater - cyfarfodydd

Free Childcare Offer

Cyfarfod: 23/11/2017 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid (eitem 26)

26 Cynnig Gofal Plant Am Ddim pdf icon PDF 122 KB

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar y rhaglen cynnig gofal plant am ddim sy’n datblygu

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Prif Swyddog Dros Dro (Addysg ac Ieuenctid) adroddiad i roi diweddariad ar y Cynnig Gofal Plant am Ddim a gofynnodd am gefnogaeth i ymestyn y cynnig i ardaloedd eraill yn Sir y Fflint. Gwahoddodd Rheolwr y Blynyddoedd Cynnar a Chefnogi Teuluoedd i gyflwyno’r adroddiad.

 

                        Darparodd Rheolwr y Blynyddoedd Cynnar a Chefnogi Teuluoedd wybodaeth gefndir a chynghori bod y cynnig ar hyn o bryd ar brawf mewn ardaloedd penodol o Sir y Fflint a bod yr Awdurdod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu modelau lleol ar gyfer rhoi’r cynnig hwn ar waith yn genedlaethol.Rhoddodd gyflwyniad ar y Cynnig Gofal Plant a Ariennir i blant 3 a 4 oed, gan gyfeirio’n benodol at y canlynol:

 

  • Gwerth gofal plant o safon
  • Beth yw'r Cynnig Gofal Plant
  • Beth a olyga hyn i rieni
  • Beth yw addysg gynnar
  • Sut y bydd rhieni yn gwybod a ydynt yn gymwys
  • Nod y cynllun peilot
  • A oes modd i riant ddewis y darparwr gofal plant
  • A fydd yn rhaid i rieni dalu am unrhyw beth
  • Sut mae rhieni yn gwneud cais

 

                        Diolchodd y Cadeirydd i Reolwr y Blynyddoedd Cynnar a Chefnogi Teuluoedd am ei gwaith ac am y cyflwyniad llawn gwybodaeth.

 

Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cyng. Kevin Hughes yngl?n â’r rhestr o ardaloedd y mae modd i bobl wneud cais am ofal plant am ddim, a gylchredwyd i’r Aelodau, cytunodd Rheolwr y Blynyddoedd Cynnar a Chefnogi Teuluoedd i wirio cywirdeb y rhestr a rhoi gwybod i’r Aelodau yn y cyfarfod nesaf. Gofynnodd y Cyng. Hughes pryd y bydd y cynllun ar gael yn yr ardaloedd gwledig.Dywedodd y swyddogion bod Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i weithredu’r cynllun ar draws Cymru erbyn diwedd cyfnod presennol y Cynulliad yn 2021. Fodd bynnag, byddai angen darparu adnoddau priodol.Dywedodd y Prif Swyddog Dros Dro bod adborth cadarnhaol wedi’i dderbyn gan Lywodraeth Cymru yngl?n â chynnydd y cynllun yn Sir y Fflint.

 

            Siaradodd yr Aelodau o blaid y cynnig gofal plant am ddim a mynegi eu cytundeb i ymestyn y cynnig i ardaloedd eraill yn Sir y Fflint.Gofynnodd Mrs Rebecca Stark bod diolchiadau’r Pwyllgor am waith caled y tîm wrth weithredu’r cynnig gofal plant yn cael ei anfon at y swyddogion perthnasol.Cytunodd Rheolwr y Blynyddoedd Cynnar a Chefnogi Teuluoedd i gyflwyno sylwadau cadarnhaol y Pwyllgor at ei thîm yn ystod cyfarfod nesaf y Gr?p Gorchwyl.

 

PENDERFYNWYD:

 

Roedd y Pwyllgor yn croesawu’r cynnydd wrth weithredu’r Cynnig Gofal Plant ac yn edrych ymlaen at yr estyniad arfaethedig i bob rhan o Sir y Fflint.