Mater - cyfarfodydd

Revenue Budget Monitoring 2017/18 (OUTTURN)

Cyfarfod: 17/07/2018 - Cabinet (eitem 212)

212 MONITRO CYLLIDEB REFENIW 2017/18 (ALLDRO) pdf icon PDF 150 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2017/18 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 12 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid yr adroddiad yngl?n â Monitro Cyllideb Refeniw 2017/18 (Canlyniadau) a oedd yn cyflwyno’r sefyllfa o ran monitro canlyniadau cyllideb refeniw 2017/18 (yn amodol ar archwilio), gan gynnwys Cronfa'r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai.

 

            Hon oedd y sefyllfa derfynol ddiwedd y flwyddyn:

 

            Cronfa’r Cyngor

 

·         Y canlyniad o fewn y flwyddyn oedd gwarged gweithredol net o £0.685 miliwn;

·         Roedd y canlyniad cyffredinol yn cynnwys hwb o £1.422 miliwn oherwydd newid y polisi cyfrifo ar gyfer Darparu Isafswm Refeniw fel y penderfynodd y Cyngor Sir ar 1 Mawrth 2018.  Effaith hynny oedd cynyddu’r gwarged gweithredol, a bod gwariant net £2.107 miliwn yn llai na’r gyllideb; a

·         Balans y Gronfa Wrth Gefn at Raid 31 Mawrth 2018 Oedd £7.928 miliwn, ond lleihaodd hynny i £5.523 miliwn wrth ystyried y cyfraniadau y cytunwyd arnynt ar gyfer cyllideb 2018/19.

 

            Y Cyfrif Refeniw Tai

 

·         Roedd gwariant net yn ystod y flwyddyn £0.004 miliwn yn uwch na’r gyllideb; ac

·         Roedd balans terfynol heb ei neilltuo o £1.116 miliwn ar 31 Mawrth 2018.

 

Roedd yr adroddiad yn cynnwys manylion y ceisiadau i gario cyllid ymlaen.

 

Esboniodd y Prif Weithredwr y cyflwynwyd yr adroddiad i’r Pwyllgor Archwilio a’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol. Roedd y Pwyllgor Archwilio hefyd wedi derbyn y Datganiad Cyfrifon drafft. Derbyniodd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol yr adroddiad, gan nodi’r effaith a gafodd Darparu Isafswm Refeniw ar y gyllideb. Gwnaethpwyd sylwadau hefyd yngl?n ag effaith cael cadarnhad o grantiau’n hwyr, ac roedd y Pwyllgor wedi gofyn am anfon llythyr i Lywodraeth Cymru'n esbonio'r risgiau; roedd y llythyr hwnnw'n cael ei ddrafftio.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Nodi’r adroddiad cyffredinol a’r swm wrth gefn oedd yng Nghronfa’r Cyngor ar 31 Mawrth 2018;

 

 (b)      Nodi'r lefel derfynol o falansau ar y Cyfrif Refeniw Tai ar 31 Mawrth 2018; a

 

             (c)       Chymeradwyo’r ceisiadau i gario cyllid ymlaen.