Mater - cyfarfodydd

Revenue Budget Monitoring 2017/18 (MONTH 9)

Cyfarfod: 20/02/2018 - Cabinet (eitem 137)

137 MONITRO CYLLIDEB REFENIW 2017/18 (MIS 9) pdf icon PDF 143 KB

Pwrpas:        Darparu’r sefyllfa fonitro cyllideb refeniw ddiweddaraf ar gyfer 2017/18 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai (yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd ar fis 9 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn).

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu i’r Rheolwr Cyllid Corfforaethol gyflwyno’r adroddiad Monitro Cyllid Refeniw 2017/18 (Mis 9) oedd yn cyflwyno’r sefyllfa monitro cyllid refeniw presennol ar gyfer 2017/18 mewn perthynas â Chronfa’r Cyngor a Chyfrir Refeniw Tai.   Bu i’r adroddiad gyflwyno’r sefyllfa, yn seiliedig ar wir incwm a gwariant, a rhagamcanodd beth fyddai sefyllfa’r gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn ariannol petai popeth yn aros yr un fath.

 

            Y sefyllfa a ragdybiwyd ar gyfer diwedd y flwyddyn, heb liniaru er mwyn lleihau pwysau costau a gwella adenillon o ganlyniad i gynllunio effeithlonrwydd, oedd:

 

Cronfa’r Cyngor:

 

  • Rhagolwg gwariant net yn ystod y flwyddyn i fod yn £0.908m yn fwy na’r gyllideb; a
  • Balans cronfeydd wrth gefn ar 31 Mawrth 2018 wedi eu ragamcanu i fod yn £4.174m.

 

Cyfrif Refeniw Tai:

 

  • Rhagolwg gwariant net yn ystod y flwyddyn i fod yn £0.035m yn fwy na’r gyllideb; a
  • Balans cronfeydd wrth gefn ar 31 Mawrth 2018 wedi eu ragamcanu i fod yn £1.081m.

 

Crynhowyd y rhesymau dros yr amrywiadau a ragdybir yn atodiad yr adroddiad ac mae amrywiadau portffolio sylweddol allweddol yn cael eu hegluro yn yr adroddiad.

 

Roedd yr adroddiad yn cynnwys y rhagolygon diweddaraf ar gyfer y flwyddyn yn ôl portffolio; tracio risgiau a phroblemau arfaethedig yn ystod y flwyddyn; chwyddiant a chronfeydd wrth gefn a balansau.  Roedd yr arian wrth gefn a glustnodwyd a amlinellwyd ym mharagraff 1.23 yr adroddiad wedi eu nodi cyn yr adolygiad a gynhaliwyd fel yr adroddwyd ar hynny yn yr eitem cyllideb.

           

PENDERFYNWYD:

 

(a) Nodi’r adroddiad cyffredinol a swm wrth gefn rhagdybiedig Cronfa’r Cyngor ar 31 Mawrth 2018; a

 

(b) Nodi lefel balansau terfynol rhagdybiedig y Cyfrif Refeniw Tai (HRA).