Mater - cyfarfodydd

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Cyfarfod: 27/11/2017 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol (eitem 31)

31 Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 86 KB

Pwrpas:        Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Hwylusydd y Rhaglen Waith i’r Dyfodol presennol i’w ystyried ac i gasglu barn ar batrwm cyfarfodydd y Pwyllgor, yn unol â chais gan Bwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd.

 

Gan fod rhai Aelodau wedi gadael y cyfarfod yn fuan, cynigiodd y Cynghorydd Wisinger bod y cais yn cael ei ystyried yn y cyfarfod nesaf i geisio barn pob Aelod.  Eiliwyd hyn. Cadarnhaodd yr Hwylusydd y byddai hyn yn golygu y gellir parhau i roi adborth i Bwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ym mis Ionawr.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Axworthy at sylwadau'r Cynghorydd Hutchinson yn gynharach yn y cyfarfod a dywedodd ei bod yn cefnogi cyfarfodydd bore oherwydd argaeledd mannau parcio.

 

Cynigiodd y Cadeirydd bod y pwyllgor yn parhau i gwrdd am 10am ar fore Llun, gan gynnal cyfarfodydd achlysuron yn y prynhawn pan fo angen.  Eiliwyd hyn a chafodd ei gymeradwyo yn dilyn pleidlais ar y mater.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Bod y Rhaglen Waith i’r Dyfodol fel y cyflwynwyd, yn cael ei chymeradwyo;

 

 (b)      Y byddai’n well gan y Pwyllgor barhau i gwrdd am 10am ar fore Llun, gan gynnal cyfarfodydd achlysuron yn y prynhawn pan fo angen; a

 

 (c)      Bod yr Hwylusydd, mewn ymgynghoriad â’r Cadeirydd yn cael amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, os bydd angen.