Mater - cyfarfodydd

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Cyfarfod: 16/11/2017 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol (eitem 45)

45 Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 86 KB

Pwrpas:        Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg adnoddau corfforaethol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol i gael ei hystyried a chadarnhaodd y byddai’r adroddiad arfarniadau yn cael ei amserlennu ar gyfer mis Rhagfyr neu fis Ionawr.  Yn ôl cais y Pwyllgor Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd, gofynnwyd am farn Aelodau am eu patrwm cyfarfod a ffefrir ar gyfer y Pwyllgor hwn.

 

Mynegodd Cynghorydd Cunningham ddewis i’r cyfarfodydd barhau ar fore Iau, ac eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Johnson.  Ar ôl pleidlais, cytunwyd ar yr opsiwn hwn.

 

Siaradodd y Cynghorydd Michelle Perfect i gefnogi cyfarfodydd yn dechrau am 5.30pm neu 6pm i ganiatáu i Aelodau sy’n gweithio llawn amser i gael cyfle i fynychu.  Er na chafodd hyn ei gymeradwyo gan Aelodau eraill, cytunwyd y dylid adlewyrchu barn unigol yn yr ymateb i’r ymgynghoriad.

 

Roedd y Cadeirydd yn cefnogi parhad trefniadau presennol ond tynnodd sylw at fanteision amser dechrau cynharach o ran argaeledd mannau parcio ceir.

 

Atgoffwyd am weithdy’r gyllideb a oedd i ddod a chyfarfod dilynol y Cyngor ar 12 Rhagfyr.  Dywedodd y Cynghorydd Jones nad oedd ar gael ar gyfer y cyfarfod arbennig ar 6 Rhagfyr i ystyried cynigion y gyllideb Cam 2 a dywedodd y gallai slot gyda’r nos fod wedi darparu ar gyfer rhagor o Aelodau.  Cyflwynwyd ymddiheuriad ar gyfer y cyfarfod gan y Cynghorydd Woolley hefyd.  Cyfeiriodd Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd at gyfarfodydd eraill a fynychwyd gan Aelodau a gynhaliwyd gyda’r nos yn gyffredinol.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol, fel a gyflwynwyd, yn cael ei chymeradwyo gyda diwygiadau;

 

(b)       Bod y cyfarfod arbennig ar 6 Rhagfyr 2017 yn cael ei nodi;

 

(c)       Bod adroddiad diweddaru ar arfarniadau yn cael ei wneud i gyfarfodydd mis Rhagfyr neu fis Ionawr;

 

(d)       Bod y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd, gan ymgynghori â’r Cadeirydd, yn cael ei awdurdodi i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, pe bai angen; a

 

(e)       Byddai’n well gan y Pwyllgor barhau i gyfarfod am 10am ar ddydd Iau, ond bod sylwadau’r Cynghorydd Michelle Perfect am gyfarfodydd gyda’r nos yn fwy addas i ddarparu ar gyfer Aelodau sy’n gweithio llawn amser yn cael eu cynnwys yn yr adroddiad yn ôl i’r Pwyllgor Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd.