Mater - cyfarfodydd

Minimum Revenue Provision - 2018/19 Policy

Cyfarfod: 20/02/2018 - Cabinet (eitem 139)

139 Darpariaeth Isafswm Refeniw – Polisi 2018/19 pdf icon PDF 129 KB

Pwrpas:        I gyflwyno cynigion ar gyfer gosod Darpariaeth Isafswm Refeniw darbodus ar gyfer ad-dalu dyled yn 2018/19, fel sy’n ofynnol o dan Reoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygiad) 2008 ('Rheoliadau 2008’).

Cofnodion:

Bu i’r Rheolwr Cyllid Corfforaethol gyflwyno adroddiad Polisi Lleiafswm darpariaeth refeniw 2018/19 oedd yn argymell bod MRP 2018/19 yn aros yr un fath â’r flwyddyn flaenorol, yn ddibynnol ar gymeradwyaeth y Cyngor.

 

            Eglurodd y Prif Weithredwr bod y MRP yn destun adolygiad brys yn dilyn  adolygiad cymheiriaid annibynnol gwirfoddol diweddar ynghylch sefyllfa ariannol y Cyngor.  Roedd cyngor allanol yn cael ei geisio gan gynghorwyr y Cyngor a gadwid a Swyddfa Archwilio Cymru (WAO) fel archwilwyr y Cyngor.  Roedd polisi MRP yn cael ei gymeradwyo gan y Cyngor yn flynyddol.  O ystyried yr adolygiad, roedd felly’n debygol o fod yn destun newidiadau cyn diwedd y flwyddyn ariannol.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a) Cymeradwyo ac argymell y canlynol i’r Cyngor ar gyfer dyled Cronfa’r Cyngor (CF):

 

·         Defnyddio Opsiwn 3 (Dull Oes Asedau) ar gyfer cyfrifo’r MRP ym mlwyddyn ariannol 2018/19  ar gyfer balans gwariant cyfalaf dyledus a ariennir drwy fenthyca â chymorth a bennwyd ar 31 Mawrth2016.  Y cyfrifiad fydd y dull ‘llinell syth’ dros 50 mlynedd.

·         Defnyddio Opsiwn 3 (Model Oes Asedau) ar gyfer cyfrifo’r MRP ym mlwyddyn ariannol 2018/19  ar gyfer gwariant cyfalaf  a ariennir drwy fenthyca â chymorth o 1 Ebrill 2016 ymlaen.  Y cyfrifiad fydd y dull ‘llinell syth’ neu ‘flwydd-dal’ (pan fo’n briodol) dros gyfnod priodol o flynyddoedd, yn ddibynnol ar y cyfnod o amser y mae’r gwariant cyfalaf yn debygol o greu buddion.

·         Defnyddio Opsiwn 3 (Model Oes Asedau) ar gyfer cyfrifo’r MRP ym mlwyddyn ariannol 2018/19  ar gyfer gwariant cyfalaf  a ariennir drwy fenthyca heb gymorth (darbodus) neu drefniadau credyd.

 

(b) Cymeradwyo’r canlynol i’r Cyngor Sir ar gyfer dyled Cyfrif Refeniw Tai (HRA):

·         Defnyddio Opsiwn 2 (Dull Gofyniad Cyllido Cyfalaf) ar gyfer cyfrifo MRP yr HRA yn 2018/19 ar gyfer yr holl wariant cyfalaf a ariennir gan ddyled.

 

(c) Dylai’r Aelodau gymeradwyo ac argymell i’r Cyngor Sir y dylai’r MRP ar fenthyciadau i’r Cyngor ar gyfer Cartrefi NEWYDD er mwyn adeiladu cartrefi fforddiadwy drwy’r Rhaglen Tai ac Adfywio Strategol (SHARP) (sy’n gymwys fel gwariant cyfalaf yn nhermau cyfrifo) fod fel  a ganlyn:

·         Ni ddylid gweithredu unrhyw MRP yn ystod  y cyfnod adeiladu (sy’n gyfnod byr) oherwydd na fydd yr ased yn cael ei ddefnyddio a dim budd yn deillio o’i ddefnyddio.

·         Pan fo’r asedau yn cael eu defnyddio, bydd ad-daliadau cyfalaf yn cael eu gwneud gan Gartrefi NEWYDD. Bydd MRP y Cyngor yn hafal â’r ad-daliadau a wneir gan Gartrefi NEWYDD.  Bydd yr ad-daliadau a wneir gan Gartrefi NEWYDD yn cael eu hystyried, yn nhermau cyfrifyddu, fel derbynebau cyfalaf, y gellir ond eu defnyddio i ariannu gwariant cyfalaf neu ad-dalu dyled sydd yn rhyw fath o MRP.  Bydd yr ad-daliad cyfalaf / derbynneb cyfalaf yn cael ei neilltuo er mwyn ad-dalu dyled, a dyma yw polisi MRP y Cyngor ar gyfer ad-dalu’r ddyled.

 

(d) Nodi bod y Polisi MRP yn destun adolygiad brys a’i od felly yn destun newid yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol.

 

The Corporate Finance Manager introduced the Minimum Revenue Provision (MRP) – 2018/19 Policy report which recommended that the 2018/19 MRP remained the same  ...  view the full Cofnodion text for item 139