Mater - cyfarfodydd

Forward Work Programme (Education & Youth)

Cyfarfod: 12/04/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid (eitem 50)

50 Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol pdf icon PDF 72 KB

Pwrpas:        Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg ieuenctid & Addysg.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol gyfredol er mwyn ei hystyried.   Dywedodd y byddai cyfarfod nesaf y Pwyllgor a gynhelir ar 24 Mai yn gydgyfarfod gyda’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Iechyd a Gofal Cymdeithasol.   Hefyd cadarnhaodd y byddai MrArwyn Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr GwE yn mynychu cyfarfod y Pwyllgor i’w gynnal ar 28 Mehefin.    

 

Dywedodd yr Hwylusydd y byddai Adroddiad Monitro Gwelliant Chwarter 4 yn cael ei gyflwyno i gyfarfod y Pwyllgor ar 24 Mai 2018.   

 

Mewn ymateb i gais gan y Cynghorydd David Williams, cytunodd yr Hwylusydd i ofyn i’r adroddiad Diweddariad Moderneiddio Ysgolion, i’w gyflwyno i gyfarfod y Pwyllgor ar 28 Mehefin, gynnwys y wybodaeth ddiweddaraf ar bob ffrwd gwaith presennol gwella ysgolion.   

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol yn cael ei newid; a

 

(b)      Rhoi awdurdod i’r Hwylusydd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.