Mater - cyfarfodydd

Forward Work Programme (Corporate Resources)

Cyfarfod: 17/05/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol (eitem 5)

5 Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol pdf icon PDF 73 KB

Pwrpas:        Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg adnoddau corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol i’w hystyried gan egluro y byddai’r eitem hon yn cael ei thrafod ar ddechrau pob cyfarfod fel y cytunwyd yn y sesiwn gynllunio a gynhaliwyd cyn y cyfarfod blaenorol.

 

Gofynnodd y Cynghorydd Patrick Heesom, gan y byddai hyn yn cael ei thrafod ar ddechrau pob cyfarfod, a geid cyfle iddi gael ei diwygio yn dilyn unrhyw drafodaethau a geid yn ystod y cyfarfod. Ymatebodd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd gan ddweud bod.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Richard Jones at y Dadansoddiad o Wariant Teg ar Drefi’r Sir a wnaed rai blynyddoedd yn ôl. Cytunodd y byddai’n darparu’r wybodaeth i’r Rheolwr Cyllid Corfforaethol mewn da bryd cyn y cyfarfod nesaf. Ar yr un mater, cytunodd y Prif Weithredwr y byddai’r model adrodd yn cynnwys Trefi’r Sir a’u dalgylchoedd.

 

PENDERFYNWYD: 

 

(a)       Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol, a

 

(b)       Bod Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd, ar y cyd â’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd yn cael eu hawdurdodi i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, pe byddai angen gwneud hyn.