Manylion y penderfyniad

Public Services Ombudsman for Wales Annual Letter 2021-22 and Complaints made against Flintshire County Council during the first half of 2022-23

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To share the Public Services Ombudsman for Wales Annual Letter 2021-22. The report also provides an overview of complaints received by each portfolio of the Council between the period 1 April – 30 September 2022.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad a oedd yn rhannu Llythyr Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2021-22 ar gyfer Cyngor Sir y Fflint.

 

Roedd Llythyr Blynyddol yr Ombwdsmon yn rhoi trosolwg o berfformiad blynyddol y Cyngor mewn perthynas â chwynion a ymchwiliwyd iddynt yn 2021-22.

 

Croesawodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) Matthew Harris, Pennaeth yr Awdurdod Safonau Cwynion, a oedd yn bresennol, i roi trosolwg o rôl yr Ombwdsmon a Llythyrau Blynyddol.

 

Roedd yr adroddiad hefyd yn rhoi trosolwg o’r cwynion a dderbyniwyd gan bob portffolio’r Cyngor rhwng 1 Ebrill – 30 Medi 2022.

 

Eglurodd y Rheolwr Gwasanaeth Cyswllt â Chwsmeriaid bod 99 o gwynion wedi’u gwneud yn erbyn Sir y Fflint yn 2021/22, a oedd yn gynnydd ers y flwyddyn flaenorol, lle cafwyd 59 o gwynion. Roedd y ffigwr yn cyd-fynd â chanfyddiadau’r Ombwdsmon, bod cwynion yn erbyn awdurdodau lleol wedi cynyddu o 47%. Fodd bynnag, er bod y ffigwr yn uwch na’r cyfartaledd, ni ddylid ei ystyried mewn modd anffafriol, oherwydd cafodd 80% o’r cwynion i’r Ombwdsmon eu cau, gan eu bod y tu hwnt i awdurdodaeth, ei bod yn rhy gynnar i ymchwilio iddynt neu ar ôl ystyriaeth gychwynnol.  

 

Roedd cwynion yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth a oedd yn galluogi’r Cyngor i wella ei wasanaethau.  

 

Canmolodd Matthew Harris yr awdurdod am ymrwymo â’u gwaith safonau cwynion ac am wneud defnydd o’r hyfforddiant sy’n cael ei gynnig gan yr Ombwdsmon. Roedd yn dangos ymrwymiad y Cyngor i barhau i wella prosesau yn y dyfodol. Cafodd arferion da mewn perthynas â’r cyfryngau cymdeithasol, a oedd yn deillio o Sir y Fflint, eu rhannu ledled Cymru.

 

 

 

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi perfformiad blynyddol y Cyngor mewn perthynas â’r cwynion a wnaed i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn ystod 2021-22;

 

(b)       Nodi perfformiad hanner blwyddyn 2022-23 y Cyngor o ran cwynion a wnaed i wasanaethau yn unol â’r weithdrefn gwynion; a

 

(c)        Chefnogi’r camau a amlinellwyd yn yr adroddiad i wella’r broses o ymdrin â chwynion ymhellach, ar draws y Cyngor.

Awdur yr adroddiad: Rebecca Jones

Dyddiad cyhoeddi: 10/08/2023

Dyddiad y penderfyniad: 22/11/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/11/2022 - Cabinet

Yn effeithiol o: 01/12/2022

Accompanying Documents: