Manylion y penderfyniad

Children’s Transformation Project

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To receive an update.

Penderfyniadau:

Rhoddodd yr Uwch Reolwr - Plant a Gweithlu ddiweddariad i’r Pwyllgor ar Gam 2 o’r Rhaglen Drawsnewid fel y gofynnwyd yn y Pwyllgorau Craffu diwethaf.   Eglurodd y byddai’r rhaglen yn cael ei darparu yn 2022.   Y materion allweddol oedd:-

 

·         Gwerthusiad annibynnol o’r Tîm Therapi Aml-systemig presennol

·         Agor Canolfan Asesu Preswyl Cofrestredig ar y cyd rhwng Sir y Fflint a Wrecsam “T? Nyth”

·         Fflat mewn argyfwng ar y cyd rhwng Sir y Fflint a Wrecsam yn darparu llety brys cofrestredig a chymorth mewn argyfwng

·         Ail Dîm Therapi Aml-systemig yn darparu asesiadau a therapi i adeiladu gwydnwch a chefnogi’r gwaith o aduno teuluoedd a ‘symud ymlaen’ o D? Nyth

·         Cartref Plant cofrestredig yn darparu lleoliadau hirdymor i hyd at 4 o blant o Sir y Fflint mewn amgylchedd cartrefol a sefydlog.

 

Mewn perthynas â chwestiwn a godwyd gan y Cadeirydd, roedd yr Uwch Reolwr - Plant a Gweithlu yn rhagweld y byddant yn weithredol erbyn yr hydref 2022 unwaith y bydd cofrestriad AGC wedi’i gymeradwyo.   Yna bydd adroddiad pellach ar gynnydd yn cael ei ddarparu.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Gladys Healey yr argymhellion yn yr adroddiad ac fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Jean Davies.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod yr Aelodau yn nodi’r cynnydd a’r cynlluniau cyflawni cysylltiedig ar gyfer y Gronfa Drawsnewid.

 

Roedd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) eisiau diolch i’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd am eu harweinyddiaeth ynghyd ag aelodau o’r Pwyllgor am eu cefnogaeth.   Ymatebodd y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd drwy ddweud eu bod yn falch iawn o fod yn aelodau o’r Pwyllgor ac y byddant yn hoffi diolch i’r holl staff a’r cyfranogwyr a oedd wedi gwneud y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd yn un llwyddiannus. 

Awdur yr adroddiad: Craig Macleod

Dyddiad cyhoeddi: 31/08/2022

Dyddiad y penderfyniad: 20/01/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 20/01/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Accompanying Documents: