Manylion y penderfyniad

Forward Work Programme and Action Tracking

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Social & Health Care Overview & Scrutiny Committee and to inform the Committee of progress against actions from previous meetings.

Penderfyniadau:

                        Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol cyfredol. Nododd fod gan y cyfarfod nesaf ar 9 Rhagfyr raglen drom a rhoddodd amlinelliad o'r eitemau oedd i'w cyflwyno.   Yna cyfeiriodd at gyfarfod 20 Ionawr a rhoddodd ddiweddariad o'r eitemau ar gyfer y cyfarfod hwnnw.  Cyfarfod mis Ionawr oedd yr olaf ym mlwyddyn y cyngor oherwydd yr Etholiadau lleol.  Os hoffai unrhyw aelod ychwanegu unrhyw eitemau ychwanegol at y Flaenraglen Waith gallent wneud hynny drwy gysylltu â hi.

 

                        Yna cyfeiriodd yr Hwylusydd at yr adroddiad Olrhain Camau Gweithredu, gan gadarnhau bod y wybodaeth am Apwyntiadau Meddygon Teulu wyneb yn wyneb a'r diweddariad ar Covid Hir wedi'u dosbarthu.  Ni chafwyd unrhyw ymateb gan LlC ar y Gwasanaethau Iechyd Meddwl yn Sir y Fflint, ond cadarnhaodd yr eir i’r afael â hyn.    Yna cyfeiriodd at yr awgrym gan y Cynghorydd Marion Bateman bod y pwyllgor yn cerdded o amgylch canol tref neu Barc Manwerthu i gael dealltwriaeth o'r problemau sy'n wynebu pobl anabl bob dydd.  Nid oedd hyn yn cael sylw ar hyn o bryd ond roedd ar y radar a byddai'n cael ei gynnwys yn rhaglen y flwyddyn ddinesig newydd.  Roedd yr holl gamau gweithredu eraill wedi’u cwblhau.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol;

 

(b)       Bod yr Hwylusydd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor yn derbyn awdurdod i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a

 

(c)       Bod y Pwyllgor yn nodi’r cynnydd sydd wedi’i wneud o ran y camau gweithredu sydd heb eu cwblhau.

 

 

Awdur yr adroddiad: Margaret Parry-Jones

Dyddiad cyhoeddi: 01/06/2022

Dyddiad y penderfyniad: 04/11/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 04/11/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Accompanying Documents: