Manylion y penderfyniad

Appointment Chief Executive

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To seek formal approval of the recommendation of the Appointments Panel for the appointment of a new Chief Executive.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Uwch Reolwr Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol adroddiad a oedd yn darparu gwybodaeth am y broses benodi a gynhaliwyd fis Gorffennaf i benodi Prif Weithredwr.

 

O ganlyniad i’r rhaglen asesu penderfynodd y Panel Penodi argymell bod y Cyngor yn penodi Neal Cockerton yn Brif Weithredwr.

 

Darparodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) sicrwydd i’r Aelodau bod y broses wedi bod yn un cadarn a manwl.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig gan y Cynghorydd Ian Roberts a’i eilio gan y Cynghorydd Mike Peers. Ar y pwynt hwn gwahoddwyd Mr Cockerton i’r cyfarfod.

 

Diolchodd y Cynghorydd Roberts i’r Panel Penodi am eu hystyriaethau sylweddol a oedd yn rhoi hyder yn yr argymhelliad a llongyfarchodd Mr Cockerton ar ei benodiad.

 

Roedd y Cynghorydd Peers yn croesawu’r argymhelliad a dywedodd fod Mr Cockerton wedi dangos y profiad, yr egni a’r ymrwymiad sydd eu hangen i fod yn Brif Weithredwr.

 

Bu i’r Aelodau ar draws y Siambr longyfarch Mr Cockerton, a diolchodd yntau iddynt am y cynnig gan gadarnhau ei fod yn derbyn y cynnig sy’n anrhydedd ac yn fraint mawr. Ymunodd â’r awdurdod ddeunaw mlynedd yn ôl ac yn y cyfnod hwnnw mae wedi gweithio o fewn sawl maes yn darparu gwasanaethau rheng flaen ac yn arwain prosiectau arloesol. Mae’n edrych ymlaen at y dyfodol yn ei rôl newydd.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo argymhelliad y Panel Penodi i benodi Neal Cockerton yn Brif Weithredwr gydag ystod gyflog o 131,664 i 143,110 (yn amodol ar unrhyw ddyfarniad cyflog), gan ddechrau ar bwynt isaf y golofn gyflog, yn dechrau ar 1 Tachwedd 2021.

Awdur yr adroddiad: Sharon Carney

Dyddiad cyhoeddi: 21/03/2022

Dyddiad y penderfyniad: 03/08/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 03/08/2021 - Cyngor Sir y Fflint

  • Restricted enclosure  
  •