Manylion y penderfyniad

Audit Wales review of Town Centre Regeneration

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the key recommendations of the Audit Wales review of Town Centre Regeneration and the Council’s response

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) adroddiad i ystyried argymhellion allweddol adolygiad Archwilio Cymru o Adfywio Canol Trefi ac ymateb y Cyngor. Darparodd wybodaeth gefndir a chynghorodd fod yr adroddiad yn cynnwys chwe argymhelliad; ac mae gofyn i’r llywodraeth leol ymateb i dri ohonynt. Mae'r ymateb i bob argymhelliad wedi’i nodi yn yr adroddiad. Wedi’i atodi wrth yr adroddiad mae pecyn hunan-arfarnu Archwilio Cymru ac ymateb y Cyngor i’r cwestiynau. Cyflwynodd y Prif Swyddog yr adroddiad.

 

Soniodd y Cynghorydd Owen Thomas am effaith andwyol siopau gwag/sydd wedi cau ar ganol trefi a gofynnodd a oes modd gwneud rhywbeth i wella edrychiad yr adeiladau gwag.

 

Siaradodd y Cynghorydd Sean Bibby am wytnwch rhai busnesau lleol sydd wedi ymdopi gyda heriau’r pandemig yn well na’r disgwyl ac sydd wedi derbyn llawer o gefnogaeth gan y Cyngor. Dywedodd hefyd ei fod yn falch o weld cynnydd yn y galw am unedau manwerthu ar y stryd fawr yn ei ward ef, a diolchodd i’r Prif Swyddog a’i dîm am y cymorth a’r gefnogaeth ariannol sydd wedi’u darparu i fasnachwyr lleol. Gofynnodd a oes modd derbyn data ar nifer yr unedau gwag ymhob canol tref. Diolchodd y Prif Swyddog i’r Cynghorydd Bibby am ei sylwadau cadarnhaol a dywedodd fod y dystiolaeth o welliant mewn perthynas ag unedau gwag mewn canol trefi yn ganlyniad i gydnabod yr angen i gefnogi busnesau lleol a denu cyfleoedd siopa i ardaloedd lleol a bod pobl yn cipio’r cyfle i ddatblygu eu galluoedd entrepreneuraidd. Dywedodd y Prif Swyddog y bydd adroddiad ar yr economi lleol yn cael ei gyflwyno yn ystod cyfarfod mis Ionawr y Pwyllgor Adfer ac y byddai’n gofyn am gynnwys gwybodaeth am unedau gwag.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Bithell at adran 1.05 yn yr adroddiad a dywedodd fod yr hyfforddiant gan Lywodraeth Cymru wedi bod yn ddefnyddiol ac y byddai’r cyngor a’r cymorth a ddarparwyd yn cael ei ystyried er mwyn cyflawni’r canlyniadau gorau i ganol ein trefi.

 

Yn ystod y drafodaeth, ymatebodd y Prif Swyddog i sylwadau’r Aelodau mewn perthynas â phwysigrwydd cefnogi marchnadoedd canol tref a’r cyfleoedd a all godi ar gyfer cymunedau yn sgil llwyddiant masnachwyr bychain yn ehangu eu busnesau.

 

Cynigiwyd ac eiliwyd yr argymhelliad gan y Cynghorwyr Owen Thomas a Paul Shotton.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi argymhellion Archwilio Cymru a chymeradwyo’r ymateb arfaethedig.

Awdur yr adroddiad: Niall Waller

Dyddiad cyhoeddi: 17/02/2022

Dyddiad y penderfyniad: 09/11/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 09/11/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Accompanying Documents: