Manylion y penderfyniad

Greenfield Valley Strategy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To receive a progress report on the work to establish a new strategy for Greenfield Valley Heritage Park. To inform members of the findings from the public and partner consultations and to seek the views of the committee on the key elements of the strategy.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) adroddiad i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd wrth lunio strategaeth newydd ar gyfer Parc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas ac i amlygu canfyddiadau’r ymgynghoriad cyhoeddus a’r ymgynghoriad gyda phartneriaid, ac i ofyn am farn y Pwyllgor am elfennau allweddol y strategaeth.

 

Dywedodd Rheolwr Mynediad ac Amgylchedd Naturiol, dan gytundeb rheoli newydd, mai Ymddiriedolaeth Dyffryn Maes Glas sy’n gyfrifol am reolaeth strategol Parc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas ar ran Cyngor Sir y Fflint. Mae’r Ymddiriedolaeth yn paratoi strategaeth 10 mlynedd newydd i lywio datblygiadau ar y safle. Soniodd y Rheolwr Mynediad ac Amgylchedd Naturiol am yr ystyriaethau allweddol, fel y nodir yn yr adroddiad, a chrynhodd brif weledigaeth a themâu'r strategaeth a chanfyddiadau’r ymarfer ymgynghori.

 

Diolchodd Gwladys Harrison (Ymddiriedolaeth Dyffryn Maes Glas) i Brenda Harvey, Arweinydd y Strategaeth, a’r Rheolwr Mynediad ac Amgylchedd Naturiol a’i dîm am eu gwaith caled. Cyfeiriodd Brenda Harvey at ganlyniadau’r ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch Strategaeth Dyffryn Maes Glas 2021, sydd wedi’i atodi wrth yr adroddiad, a dywedodd fod gwybodaeth hefyd ar gael ar wefan Dyffryn Maes Glas. Eglurodd y bydd y sylwadau ar y wefan yn cael eu cyflwyno i’r Gweithgor Strategaeth a’r Bwrdd. Rhagwelir y bydd y strategaeth derfynol yn cael ei lansio yn y flwyddyn newydd.

 

Siaradodd yr Aelodau o blaid y strategaeth a Pharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas a gwaith swyddogion, staff a gwirfoddolwyr.

 

Cytunodd y Rheolwr Mynediad ac Amgylchedd Naturiol i siarad efo’r Cynghorydd Dennis Hutchinson ar ôl y cyfarfod yngl?n â’r mater yn ymwneud â thir comin yn ei ward.

 

Cynigiwyd ac eiliwyd yr argymhellion gan y Cynghorwyr Paul Shotton ac Owen Thomas.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r gwaith sydd wedi’i wneud hyd yma i ddatblygu strategaeth 10 mlynedd ar gyfer Parc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas a’r canfyddiadau yn sgil yr ymgynghoriadau cyhoeddus a chyda phartneriaid; a

 

(b)       Cefnogi datblygiad parhaus y strategaeth.

Awdur yr adroddiad: Tom Woodall

Dyddiad cyhoeddi: 17/02/2022

Dyddiad y penderfyniad: 09/11/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 09/11/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Accompanying Documents: